مجله تصویری

27

نشریه، به مدرکی جلد شده و ادواری گفته می شود که به طور منظم و با فاصلهٔ انتشار مرتب چاپ می شود

دیدگاه ها غیرفعال است