اقتصادی

مجله یا گاه نامه، گونه ای کتابچهٔ دوره ای است که با چاپ مقاله های عمومی یا علمی به گسترش و اشاعهٔ اطلاعات، دانش و نتایج پژوهش ها دربارهٔ پیشرفت های جاری در یک حوزهٔ عمومی یا علمی خاص می پردازد. مقالهٔ علمی توسط پژوهشگر یا پژوهش گرانی نوشته می شود که پژوهش را انجام داده اند و معمولا پس از عبور از مرحله سردبیری منتشر می شود.

نقل قول

چکیده ها، خلاصه ای اختیاری از نوشته شماست، می توانید از آن در پوستهٔ سایت خود استفاده کنید. ... ادامه مطلب

مجله برتر

  مجله جدید نشریه، به صفحاتی گفته می شود که به طور منظم و با فاصلهٔ انتشار مرتب چاپ می شود   ... ادامه مطلب