آمورش

600 لغت تخصصی رشته فیزیک به انگلیسی + ترجمه

رشته فیزیک یکی از محبوب‌ترین رشته‌های دانشگاهی است. فیزیک علاوه بر این که یک رشته تخصصی است، در واحدهای عمومی سایر رشته‌های مهندسی و گاهاً پزشکی نیز کاربرد دارد. به همین خاطر آشنایی با اصطلاحات و لغات تخصصی رشته فیزیک برای اکثر دانشجویان ضروری است.
برای این که بتوانید در مواردی همچون کنکور ارشد یا آزمون‌ها تخصصی ورودی دانشگاه‌های انگلیسی‌زبان در حوزه‌ فنی/مهندسی موفق باشید، باید معادل انگلیسی لغات تخصصی رشته فیزیک را بدانید.
در این مطلب از آکادمی روان تلاش کرده‌ایم تا فهرستی کامل از رایج‌ترین اصطلاحات و لغات تخصصی رشته فیزیک را همراه با ترجمه فارسی برای شما گرد‌آوری کنیم. با ما همراه باشید.

اصطلاحات و لغات تخصصی رشته فیزیک همراه با ترجمه فارسی سخن آخر

اصطلاحات و لغات تخصصی رشته فیزیک همراه با ترجمه فارسی

از دست ندهید: لغات تخصصی مهندسی عمران به انگلیسی

Damage Threshold آستانه تخریب
Dark Matter ماده تاریک
decay واپاشی، تلاشی
Decay width پهنای واپاشی
decaying electric field میدان الکتریکی میرا
Decoherence ناهمدوسی
de-excitation وا انگیختگی
degeneracy نبهگنی
Density function theory نظریه‌ی تابعي چگالی
density functional theory نظريه تابع چگالی
Density functional theory نظریه تابعی چگالی
density of state چگالی حالت‌ها
depth resolved تجریه و تحلیل عمق
desorption واجذب
detailed balance تعادل دقیق
dicluster model مدل دو خوشه‌ای
diffractometer پراش سنج
diffusion length طول پخش
Dirac equation معادله دیراک
Dirac spinors اسپینورهای دیراک
Dirac’s equation معادله دیراک
discrete dipole approximation تقریب دوقطبی گسسته
dispersed پاشیده
dispersion curves منحنی پاشندگی
Doppler-broadening گسترش داپلری
double bond پیوند دوگانه
double break شکست دوگانه
doubly magic closure بستار جادویی دوگانه
downhill simplex روش سیمپلکس سراشیبی
drag factor ضریب پسار
driving thermodynamic force نیروی محرکه‌ی ترومودینامیکی
Characteristic exponent شعاع بار
charge radius میدان نیروی چارم
charm force field اکسایش شیمیایی
Chemical oxidation اکسیژن خواهی شیمیایی، اکسیژن موردنیاز شیمیایی
Chemical oxygen demand حسگر شیمیایی
Chemical sensor شیمی جذبی
chemisorbed عدد چرن
Chern number کایرالیته
chirality فامداری
chromaticity سوانگاری
chromatographic سوانگار
Chromatographs رنگ تابی دورانی
circular polarization قطبش دایره‌ای
Classical Molecular Dynamics دینامیک مولکولی کلاسیک
cluster structure of light nuclei ساختار خوشه‌ای هسته‌های سبک
Coal tar قطران زغال سنگ
coherent همدوس
collimator موازی ساز
combustion chemistry شیمی احتراقی
computational package بسته محاسباتی
condensed چگال
condensed matter physics فیزیک ماده چگال
condensed matter ماده چگال
conducting plates صفحات رسانا
Conductive polymers پلیمرهای رسانا
conductometric رسانایی سنجی
conversion process فرآیند تبدیل
coolant سردکننده
corrosive خورنده
Coulombic collisions برخورد کولنی
coulometry کولن سنجی
Cross sensitivity حساسیت متقابل
cryogenic separation تفکیک برودتی
cryogens برودتی
curved space فضای خمیده
Cylinder coordinates مختصات استوانه‌ای
Earth زمین
Elastic scattering پراکندگی کشسان
electric charge بار الکتریکی
electroluminescence برق تابناکی
electrometer برق سنج
electron – positron annihilation نابودی زوج الکترون – پوزیترون
Electron band structure ساختار نوار الکتروني
ELECTRON BEAM GENERATION تولید پرتوی الکترونی
Electronic article surveillance system مشکی
سیستم نظارت الکترونیکی کالا
Electronic Noses بینی الکترونیکی
electron-positron annihilation نابودی الکترون – پوزیترون
electrophilic molecules مولکول‌های الکتروفیل
electrospun fibers فیبرهای الکتروریسی شده
Electrostatic interaction برهم کنش الکتروستاتیکی
electrostriction الکتروتنگشی
electrostrictive constant ثابت الکتروتنگشی
Electrothermal propulsion پیشرانش الکتروترمال
elementary material medium محیط مادی بنیادین
emittance گسیلندگی
Energy gap گاف انرژی
energy levels ترازهای انرژی
entangled در هم تنیده
Entanglement درهم تنیدگی
enthalpy آنتالپی
epitaxial همبافته
epitaxy برآرایی یا رونشت
Epithermal neutrons نوترون‌های فوق حرارتی
equilibrium adsorption distance فاصله تعادلی جذب
evanescent waves (امواج محوشونده (ناپایدار
even-even nuclei هسته‌های زوج-زوج
Event horizon افق رویداد
exchange effects اثرات تبادلی
excited برانگیخته
excited states حالت‌های برانگیخته
exothermic bonding پیوند گرماده
expectation value مقدار چشم داشتی
absorber جاذب

مطالعه کنید: 10 جملات فلسفی انگلیسی

absorptivity جذب پذیری
accelerated quantum walk ولگشت کوانتومی شتاب دار
accretion disc دیسک برافزایشی
activities اکتیوایی (فعالیت)
Adsorption جذب
adsorption جذب سطحي
Adsorption process فرایند جذب سطحی
aerosols ذرات معلق در هوا
affable خوش برخورد
agglomerated انبوهه
alkaline earth metals فلزات قلیایی خاکی
alter تغییر دادن
Alumina substrate زیرلایه آلومینا
amperometric آمپرومتری
Annihilation نابودی
annual allowed dose دز مجاز سالیانه
antibodies پادتن
antisymmetrisation نامتقارن سازی
Aptamer sensor حسگر آپتامری
Aromatic hydrocarbon هیدروکربن آروماتیک
astrology اختربینی
Astroparticle اخترذره
astrophysics اخترفیزیک
attenuation coefficient ضریب تضعیف
attenuator تضعیف کننده
attraction and repulsive forces نیروهای جاذبه و دافعه
Background radiation تابش پس زمینه
Band bending خمش نواری
Bandgap گاف نواری
Batch operation عملیات دسته‌ای
BEAM MODIFIERS اصلاح کننده‌های پرتو
Beer-Lambert law قانون بئر لمبرت
Berry curvature انحنای بری
Bessel function توابع بسل
Bias-induced ناشی از بایاس کردن
Bi-isotropic دو همسانگردی
Bilayer دولایه
Bilayer graphene گرافن دولایه
Bilayers lipid لیپید دو لایه
Bilingual دو زبانه
Bio-imaging تصویربرداری زیستی
Biological cell سلول زیستی
Biological half-life نیمه عمر بیولوژیکی
Biological membrane غشای زیستی
Biomolecule مولکول زیستی
Biopharmaceuticals زیست داروها
Birefringent دوشکستی
BITCOINS بیت کوین
Bloch sphere کره بلوخ
Blocking contact اتصال مسدودکننده
Blue shift جابه جایی آبی
Boltzmann-Gibbs statistical mechanics مکانیک آماری بولتزمن-گیبس
Bose-Einstein condensation چگالش بوز اینشتین
Bosonic field theory تئوری میدان بوزونی
Brachytherapy نزدیک درمانی
Bragg peak قله براگ
Brahmin برهمن
Brahmins برهمن‌ها
Brain lesion آسیب مغزی
Bravais lattice شبکه براوه
Breakdown جرقه زنی
Breeder reactors واکنشگاه‌های زاینده
Brillouin zone ناحیه بریلوئن
Brink-Bloch cluster model مدل برینک-بلاخ
Built-in توکار
Buoyant شناوری
By-product محصول فرعی
equilibrium adsorption distance جذب
fill factors فاکتور انباشتگی
Fermi level pinning اتصال سطح فرمی
Fermi paradox پارادوکس فرمی
Fermi surface سطح فرمی
Ferri-magnet فری مغناطیس
Ferromagnet فرومغناطیس
Ferromagnetic material ماده فرومغناطیسی
Fetal brain abnormalities ناهنجاری‌های مغز جنین
Fiber optic فیبر نوری
Field effect transistors ترانزیستورهای اثر میدان
Field testing تست میدانی
Field-effect اثر میدانی
Fill factors فاکتور انباشتگی
Film badges برگ شناسایی (نشان) فیلم
Finite-difference time-domain simulation شبیه سازی دامنه زمانی تفاضل متناهی
First excited state اولین حالت برانگیخته
Fusion reaction واکنش همجوشی
Gain factor ضریب بهره
Gain medium محیط بهره
Galling ساییدگی
Gamma-ray burst فوران پرتو گاما
Gas sensors حسگرهای گازی
Gas-tight عایق گازی
Gauge fields میدان‌های پیمانه‌ای
Gauge transformation تبدیلات پیمانه‌ای
Gauge-invariant ناوردا به پیمانه
Geant4 toolkit ابزار جینت 4
General relativity نسبیت عام
Giant flare زبانه غول پیکر
Gold طلا
Gold nanoparticles نانوذرات طلا
Granule دانه ریز
Graphene گرافن
Gravimetric وزن سنجی
Gravitational lens عدسی گرانشی
Greek mythology اسطوره شناسی یونانی
Ground – state energy انرژی حالت پایه
Guest photoactive species گونه‌های فعال نوری میهمان
Guidance Systems سامانه‌ی راهبری
Hadron therapy هادرون تراپی
Half-life نیمه عمر
Hall Thruster پیشران هال
Hamiltonian operator عملگر هامیلتونی
Hard-wired سخت افزاری
Harmonic oscillator نوسانگر هماهنگ
Helioseismology لرزه شناسی خورشیدی
Heliosphere هلیوسفر
Hetero-junction پیوندهای ناهمگون
Higgs particle ذره هیگز
High – level waste پسماند سطح بالا
Hindrance factor ضریب ممانعت
Honeycomb lattice شبکه لانه زنبوری
Hopping integrals انتگرال‌های جهشی
Horoscope طالع نما
Hourglass Fermions فرمیون‌های ساعت شنی
Hulthen potential پتانسیل هولتن
Hummer method روش هامر
Humpty-Dumpty effect اثر هامپتی-دامپتی
Hybrid orbitals اوربیتال‌های هیبرید
Hybridization هیبریدیزاسیون
Hydrogenation هیدروژن دار کردن
Hydronium هیدرونیم
Hyperpolarizability ابر قطبش پذیری
Hysteresis پسماند
Hysteresis loops حلقه‌های پسماند
Incident فرودی
Imaginary time زمان موهوم
Imperial system سیستم اندازه گیری بریتانیایی
Imperial units یکاهای امپریال
Isotope ایزوتوپ
Isotopic همسانگرد
Jellium model مدل جلیوم
Jemini جوز
Klein-Gordon equation معادله کلین گوردون
Kohn-Sham single particle equation معادله تک ذره‌ای کوهن-شم
Kramers-Kronig relations روابط کرامرز-کرونیگ
Kshatriya کشاتریا، خشتریه
Label-free detection آشکارسازی بدون برچسب
Laguerre polynomial چند جمله‌ای لاگر
Landau gauge پیمانه‌ی لاندائو
Landau level تراز لاندائو
Laplace limit حد لاپلاس
Laser لیزر
Laser ablation کندگی لیزری
Laser threshold آستانه لیزر
Lattice relaxations زمان استراحت شبکه
Layer-by-layer self-assembly خودآرایی لایه به لایه
Level repulsion دفع تراز
Light-matter interaction برهم کنش نور-ماده
Light cone مخروط نوری
Light emitting diodes دیودهای نورافشان
Light water آب سبک
Light weakly-bound nuclei هسته‌های سست مقید سبک
Linear accelerator (linac) شتاب دهنده خطی
Linear collider برخورددهنده خطی
Linear polarization قطبش خطی
Liquid jet جت مایع
Load resistance مقاومت بار
Local thermodynamic equilibrium تعادل ترمودینامیکی موضعی
Localized جایگزیده
Loosely bound nuclei هسته‌های سست مقید
Low-level laser لیزر کم توان
Magnetar مغنااختر، ستاره مغناطیسی
Magnetic dipole دوقطبی مغناطیسی
Magnetic penetration depth عمق نفوذ مغناطیسی
Magnetic spectrometer طیف سنج مغناطیسی
Magnetic torque گشتاور مغناطیسی
Magnetic resonance imaging تصویربرداری تشدید مغناطیسی هسته
Matrix Product States حالت‌های ضرب ماتریسی
MCNP تقریب میدان متوسط

کلیک کنید: اصطلاحات پزشکی به انگلیسی

Mean-free-path پویش آزاد متوسط
Medico-legal پزشکی قانونی
Medieval astrology ستاره بینی قرون وسطی
Membrane غشاء
Mercury sulfate سولفات جیوه
Metaequilibrium فراتعادل
Metal nanoparticle نانوذره فلزی
Metal oxide اکسید فلزی
Metal-carboxylates کربوکسیلات های فلزی
Metalloid property خاصيت شبه فلزي
Metastable defects نواقص شبه پایدار
Microprobe ریزکاوه
Microring resonator تشدیدگر میکروحلقه
Mini-black holes سیاهچاله کوچک
Mode-locked قفل مدی
Moderating material مواد آرام کننده
Moderator خنک کننده
Moderator کندکننده، تعدیل‌گر
Molecular dynamics دینامیک مولکولی
Moments اندازه حرکت
Monochromatic تکفام
Monochromator تکفام ساز
Monte Carlo مونت کارلو
Monte-Carlo method روش مونت-کارلو
Moving mass توده حرکتی
Moving substrate field میدان بستر حرکتی
Multileaf collimator کولیماتور چندتیغه ای
Multi-metallic materials مواد چند فلزی/مولتی متالیک
Multispecies چند تکه‌ای؛ چند بخشی
Multivalent چندظرفیتی
NaI(Tl) NaI(Tl)
Nanobelt نانوتسمه
Nano-capacitor نانوخازن
Nanocluster نانوخوشه
Nanocomposite membrane غشای نانوکامپوزیتی
Nanoelectronic devices دستگاه‌های نانوالکترونیک
Nanopowder نانوپودر
Neutron star ستاره نوترونی
Noble metal-containing catalysts کاتالیزورهای معیار حاوی فلز نجیب
Nonlinear غیرخطی
Non-Newtonian fluids سیالات غیرنیوتنی
Non-bonded potential پتانسیل غیرپیوندی
Non-commutative ناجابجایی
Nonextensive statistical mechanics مکانیک آماری غیر مقداری
Nonlinear absorption جذب غیرخطی
Nonlinear optical (NLO) properties ویژگیهای نوری غیرخطی
Nonlinear optical absorption (NLA) جذب نوری غیرخطی
Nonlinear optics اپتیک غیرخطی
Nonlinear phase جذب غیرخطی
Nonlinear refractive index ضریب شکست غیرخطی
Nonlinear spectroscopy طیف سنجی غیرخطی
Non-neutral plasmas پلاسماهای غیرخنثی
Non-radiative energy انرژی غیر تابشی
Non-relativistic غیرنسبیتی
Non-relativistic approach رویکرد غیرنسبیتی
Non-relativistic model مدل غیرنسبیتی
Non-trivial topology توپولوژی غیربدیهی
Notch-filter فیلتر شکافی
Nuclear هسته‌ای
Nuclear imaging تصویربرداری هسته‌ای
Nuclear interaction برهم کنش هسته‌ای
Nuclear power plant نیروگاه هسته‌ای
Nuclear structure ساختار هسته‌ای
Nucleon نوکلئون
Nucleosynthesis هسته زایی
Nucleus energy levels ترازهای انرژی هسته
Nuleon نکلئون
Numerical methods روش‌های عددی
Numerov algorithm الگوریتم نومروف
Observables مشاهده پذیرها
Occupation factor ضریب اشغال
Offset voltage ولتاژ جبران کننده
Ohmic contact تماس اهمی
Optic اپتیک
Optical filter فیلتر اپتیکی
Optical resonator تشدیدکننده نوری
Optical sensor حسگر اپتیکی
Optoelectronic الکترونیک نوری
Orbital quantum number عدد کوانتومی مداری
Orbitals اُربیتال
Ordinary quantum walk ولگشت کوانتومی عادی
Passive غیرفعال
Passive mode locking قفل شدگی مد غیرفعال
Pattern-recognition الگوشناسی
Pauli exclusion principle اصل طرد پاولی
Pauli principle اصل پائولی
Pauli’s exclusion principle اصل طرد پائولی
Peer-to-peer technology فناوری نظیر به نظیر
Perturbational methods روش‌های اختلالی
Phase difference اختلاف فاز
Phase explosion انفجار فازی
Phase retarder تاخیرانداز فاز
Phenomenologically پدیدارشناختی
Phospholipid فسفولیپید
Phosphorene فسفرن
Phosphorene فسفرن
Photocatalytic H2O splitting شکاف فوتوکاتالیزگری آب
Photometric شیدسنجی
Photothermal نورگرمایی
Photothermal therapy درمان گرمانوری
Physical medicine فیزیک پزشکی
Physical parameters پارامترهای فیزیکی
Point group گروه نقطه‌ای
Polarizability قطبش پذیری
Polarizer قطبنده
Polarographic قطبش نگاری
Polaroid پولاروید
Polycyclic hydrocarbons هیدروکربن‌های چند حلقه‌ای
Population inversion وارونی جمعیت
Pop-up menu منوی بازشو
Porous structures ساختارهای متخلخل
Positive ions یون‌های مثبت
Preconcentrator پیش تغلیظ کننده
Preindustrial time دوران پیشاصنعتی
Processing فراورش
Production yield بهره تولید
Proton separation energy انرژی جداسازی پروتون
Pseudospin شبه اسپین
Pseudospin symmetry تقارن شبه اسپینی
Ptolemy بطلمیوس
Pulling rate of crystals نرخ بلورپردازی
Pulse duration مدت زمان پالس
Pulsed Plasma Thruster پیشران پلاسمای پالسی
Pump-probe method روش دمش-کاوش
Radiation badge نشان تابشی
Radionuclides ایزوتوپ‌های پرتوزا
Ramsey fringes حلقه‌های رمزی
Rapid Burster منفجر کننده سریع
Rayleigh scattering پراکندگی رایلی
Read-out بازخوانی
Reagent واکنشگر
Recoiling پس زدگی
Reconstituted بازآمیخته
Rectifying یکسوسازی
Redshift انتقال سرخ
Reduced mass جرم کاهش یافته
Reflectance factor ضریب بازتاب
Reflectivity بازتاب پذیری
Reflectometry بازتاب سنجی
Refractometer انکسارسنج
Relativistic approach رویکرد نسبیتی
Relativistic effects اثرات نسبیتی
Relativistic mean field میدان میانگین نسبیتی
Relativistic model مدل نسبیتی
Relativistic particles ذرات نسبیتی
Relativistic plasma remnants بقایای پلاسمای نسبیتی
Relativistic quantum dynamics مکانيک کوانتوم نسبيتي
Relaxation phenomena پدیده واهلش
Reflection بازتاب
Renormalization بازبهنجارش
Replenisher تقویت کننده‌ی فیلم عکاسی
Resistojet ایستاجت
Resonance level تراز تشدید
Resonant تشدید
Rest mass جرم سکون
Rocking curve تاب منحنی
Rotation – vibration interaction برهم کنش چرخشی – ارتعاشی
Rotational band نوار چرخشی
Rotational velocity سرعت چرخشی
Running water آب لوله کشی
Rutherford scattering پراکندگی رادرفورد
Sandblasting ساب پاشی
Satellites ماهواره‌ها
Saturable absorber جاذب اشباع پذیر
Saturation process فرآیند اشباع
Scattering coefficient ضریب پراکندگی
Schottky شاتکی
Schrodinger equation معادله شرودینگر
Schwinger mechanism مکانیسم شوئینگر
Scintillation سوسوزنی
Scintillators سوسوسنج
Second harmonic generation تولید هماهنگ دوم
Secondary electron الکترون ثانویه
Secondary particles ذرات ثانویه
Selective catalytic reduction کاهش کاتالیزوری انتخابی
Self-conductance خودرسانایی
Self-defocusing خودضدکانونی
Self-focusing خودکانونی
Self-shielding خودمحافطی
Sensitization حساس سازی
Separation energy انرژی تفکیک
Shell model مدل پوسته‌ای
Signal to noise ratio نسبت سیگنال به نویز
Silicon on insulator سیلیکون روی عایق
Silver nanoparticles نانوذرات نقره
Single-sheet luminance factor ضریب روشنایی تک برگ
Size-segregated تفکیک شده از نظر سایز
Slowing-down کاهنده
Smog مه دود
Socialist cycle سیکل سوسیالیستی
Solar eclipse خورشید گرفتگی
Solid angle زاویه فضایی
Solid-state physics فیزیک حالت جامد
Space propulsion پیشرانش فضایی
Space-time فضا-زمان
Spallation تلاشی
Span gas گاز بازه
Spark Discharge تخلیه جرقه
Spectral range محدوده طیفی
Spectrograph طیف نگار
Spectroscopy طیف سنجی
Sphere کره
Spherical diameter قطر کروی
Spherical harmonics هماهنگ‌های کروی
Spherical surface سطح کروی
Spin-orbit potential پتانسیل اسپین – مدار
Spin glass شیشه اسپینی
Spin orbit coupling جفت شدگی اسپین – مدار
spin-like symmetry شبائه شبه اسپینی
Spin-orbit coupling جفت شدگی اسپین مدار
Spin-orbit potential پتانسیل اسپین-مدار
Spiritual Astrology اختربینی معنوی
Spontaneous emission تابش خودبه‌خودی
Square well چاه مربعی
Stain لکه
Standard solution محلول استاندارد
State vectors بردارهای حالت
Stationary plasma thruster پیشران پلاسمای ایستا
Stationary sources منابع ثابت
Stellar energy انرژی ستاره‌ای
Stellar evolution تکامل ستارگان
Stepping-motors موتور پله‌ای
Stereoisomers ایزومرهای فضایی
Tandem cells سلول‌های پشت سرهم
Tapered مخروطی شده
Tempering برگشت دادن
Thermal capacity ظرفیت گرمایی
Thermal energies انرژی‌های حرارتی
Thermal neutrons نوترون‌های حرارتی
Thermionic emission تابش گرمایونی
Thermogravimetric analysis آنالیز توزین حرارتی
Thermoluminescent dosimeters دزیمترهای گرمالومینسانت حرارتی
Thixotropic fluid سیال تکسوتروپیک
Threaded پیچ دار
Threshold energy انرژی آستانه
Through-hole سوراخ عبوری
Thruster پیشران
Tigh-binding model مدل تنگ بست
Tight-binding تنگ بست
Time-invariant زمان ثابت
Time intervals فواصل زمانی
Time reversal symmetry تقارن وارون زمانی
Time-of-flight زمان پرواز
Time-reversal symmetry تقارن وارونگی زمانی
Tolerance factor فاکتور حد مجاز
Townsend equation معادله تاوزند
Trajectory prediction پیش بینی مسیر حرکت
Transduction هدایت
Transition stage مرحله گذار یا انتقال
Transmittance مقدار عبور
Transuranic فرااورانیومی
True local time زمان محلی واقعی
Twin photon فوتون همزاد
Two dimensional structure ساختار دو بعدی
tolerance factor فاکتور حد مجاز
chromaticity فامداری
mathematical phantom فانتوم ریاضیاتی
Transuranic فرااورانیومی
metaequilibrium فراتعادل
ultrasound فراصوت
Processing فراورش
saturation process فرآیند اشباع
conversion process فرآیند تبدیل
Adsorption process فرایند جذب سطحی
phosphoren فرومغناطیس
vapour pressur فشار بخار
space-time فضا-زمان
Vector space فضای برداری
curved space فضای خمیده
alkaline earth metals فلزات قلیایی خاکی
time intervals فواصل زمانی
Twin photon فوتون همزاد
gamma-ray burst فوران پرتو گاما
fiber optic فیبر نوری
electrospun fibers یبرهای الکتروریسی شده
many-particle physics فیزیک بس ذره‌ای

کلیک کنید: بخش های مختلف بیمارستان به انگلیسی

سخن آخر

در این مطلب سعی کردیم فهرستی جامع و کاربردی از معادل انگلیسی لغات تخصصی رشته فیزیک را همراه با ترجمه فارسی برای شما جمع‌آوری کنیم. امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد.

مطالعه کنید: اصطلاحات تخصصی مهندسی شیمی به انگلیسی

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا