آمورش

500 جمله انگیزشی انگلیسی زیبا + ترجمه | Motivational Quotes

چه چیزی در مورد جمله انگیزشی انگلیسی (motivational quotes) وجود دارد که آن‌ها را جذاب و دوست داشتنی می‌سازد؟ نقل قول‌ها اغلب شبیه نظرات خود ما هستند که توسط افرادی با استعداد نویسندگی گفته شده و یا جملاتی را در بر می‌گیرند که لازم است آن را برای ادامه مبارزه خود در زندگی بشنویم.

متن کوتاه انگیزشی انگلیسی متن کپشن انگلیسی انگیزشی درباره موفقیت کپشن موفقیت و انگیزشی انگلیسی جملات انگیزشی بزرگان به انگلیسی جملات انگیزشی برای کار جملات انرژی مثبت انگلیسی متن انگیزشی انگلیسی زیبا جمله ناب انگیزشی انگلیسی

جمله انگیزشی انگلیسی در زمان مناسب می‌تواند همه چیز را تغییر دهد. کلمات قدرت بسیار زیادی دارند و عبارات انگیزشی می‌توانند ما را تشویق کنند که بلند شویم، بر لحظات سخت زندگی غلبه کنیم، روی رشد شخصی سرمایه گذاری کنیم و مسیرهای سخت زندگی را بدون عقب افتادن، طی نماییم. در ادامه جملات انگیزشی انگلیسی همراه با ترجمه فارسی نوشته شده است که به شما کمک می‌کنند انگیزه کافی برای ادامه راه را پیدا کنید.

متن کوتاه انگیزشی انگلیسی

We become what we think about – Earl Nightingale

ما همان چیزی می‌شویم که به آن فکر می‌کنیم.

People who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do – Rob Siltanen

افرادی که انقدر دیوانه هستند که فکر کنند می‌توانند دنیا را تغییر دهند، همان افرادی هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند.

Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other – Brian Tracy

خوش بینی یکی از ویژگی هایی است که بیش از هر چیز دیگری با موفقیت و شادی مرتبط است

Happiness is not something readymade. It comes from your own actions – Dalai Lama

خوشبختی چیز آماده‌ای نیست بلکه از اعمال خود شما سر چشمه میگیره

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them – Walt Disney

تمام رویاهای ما می‌توانند محقق شوند اگر شجاعت دنبال کردن آن‌ها را داشته باشیم

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts – Winston Churchill

موفقیت قطعی نیست، شکست کشنده نیست: این شجاعت ادامه دادن است که اهمیت دارد.

Believe you can and you’re halfway there – Theodore Roosevelt

باور کن که می‌توانی و با این باور نصف راه را طی کرده‌ای

برای یادگیری صفر تا صد گرامر زبان انگلیسی در منزل اپلیکیشن روان را دانلود کنید.

جمله انگیزشی انگلیسی

جمله انگیزشی انگلیسی

متن کپشن انگلیسی انگیزشی درباره موفقیت

I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination – Jimmy Dean

من نمی‌توانم جهت باد را تغییر دهم، اما می‌توانم بادبان‌هایم را طوری تنظیم کنم که همیشه به مقصدم برسم

Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new – Brian Tracy

از منطقه راحتی خود خارج بشین. شما فقط در صورتی می‌توانید رشد کنید که بخواهید هنگام امتحان کردن چیز جدیدی احساس ناخوشایندی و ناراحتی کنید

It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome – William James

این نگرش ما در آغاز یک کار دشوار است که بیش از هر چیز دیگری بر نتیجه موفقیت آمیز آن تأثیر خواهد گذاشت

You are never too old to set another goal or to dream a new dream – C.S. Lewis

شما هرگز برای تعیین هدف دیگر یا رویاپردازی یک رویای جدید، پیر نیستید.

We must be willing to let go of the life we planned so as to have the life that is waiting for us – Joseph Campbell

ما باید حاضر باشیم زندگی ای را که برنامه ریزی کرده بودیم رها کنیم تا زندگی ای که در انتظارمان است را داشته باشیم

Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear – George Addair

هر چیزی که تا به حال خواسته اید در طرف دیگر ترس قرار دارد

Nothing is impossible. The word itself says ‘I’m possible — Audrey Hepburn

هیچ چیز غیر ممکن نیست. خود کلمه می گوید “من ممکن هستم”

There is nothing impossible to they who will try — Alexander the Great

هیچ چیز غیر ممکنی برای آنان که تلاش می‌کنند وجود ندارد.

Happiness is not by chance, but by choice – Jim Rohn

خوشبختی تصادفی نیست، بلکه از روی انتخاب است

Be the change that you wish to see in the world – Mahatma Gandhi

همان تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی

لینک مرتبط: 110 روش تشکر کردن به انگلیسی

کپشن موفقیت و انگیزشی انگلیسی

جملات انگیزشی به انگلیسی

If I cannot do great things, I can do small things in a great way– Martin Luther King Jr

اگر نمی توانم کارهای بزرگ انجام دهم، می توانم کارهای کوچک را به شیوه ای عالی انجام دهم

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot — Michael Altshuler

خبر بد این است که زمان در حال پرواز است. خبر خوب این است که شما خلبان هستید

Today’s accomplishments were yesterday’s impossibilities – Robert H. Schuller

دستاوردهای امروز غیرممکن های دیروز بودند

Light tomorrow with today – Elizabeth Barrett Browning

فردا را با امروز روشن کن

The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today – Franklin D. Roosevelt

تنها محدودیت‌هایی که برای تحقق فردای ما وجود دارد، شک و تردیدهای امروز ما خواهد بود

Keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you – Walt Whitman

صورت خود را همیشه رو به آفتاب نگه دارید و سایه‌ها پشت سر شما قرار خواهند گرفت.

Never limit yourself because of others’ limited imagination; never limit others because of your own limited imagination – Mae Jemison

هرگز خود را به دلیل تصور محدود دیگران محدود نکنید. هرگز دیگران را به دلیل تصور محدود خود محدود نکنید

Let us make our future now, and let us make our dreams tomorrow’s reality– Malala Yousafzai

بیایید آینده خود را اکنون بسازیم و رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنیم

جمله انگیزشی انگلیسی

جمله انگیزشی انگلیسی

جملات انگیزشی بزرگان به انگلیسی

Don’t Let Yesterday Take Up Too Much Of Today – Will Rogers

اجازه نده دیروز بیش از حد امروزو درگیر کنه

For every reason it’s not possible, there are hundreds of people who have faced the same circumstances and succeeded – Jack Canfield

به ازای هر دلیلی که امکان پذیر نیست، صدها نفر وجود دارند که با همین شرایط روبه‌رو شدن و تونستن موفق بشن

We may encounter many defeats but we must not be defeated – Maya Angelou

ممکن است با شکست‌های زیادی روبرو شویم اما نباید شکست خورده باشیم

You only live once, but if you do it right, once is enough – Mae West

تو فقط یک بار زندگی میکن اما اگر اون یک بار را دست انجام بدی، کافی خواهد بود.

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on – Robert Frost

در سه کلمه می‌تونم همه چیزهایی که از زندگی آموختم رو خلاصه کنم: ادامه داره.

Life is what happens to us while we are making other plans – Allen Saunders

زندگی همان چیزی است که برای ما اتفاق می‌افتد وقتی در حال برنامه ریزی چیزهای دیگری هستیم.

I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be – Douglas Adams

ممکنه که من به جایی که قصد داشتم نرفته باشم، اما فکر می کنم به جایی رسیدم که باید باشم

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself – George Bernard Shaw

زندگی این نیست که خودتو پیدا کنی، زندگی اینه که خودتو بسازی

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving – Albert Einstein

زندگی مثل دوچرخه سواریه. برای اینکه بتونید تعادل خودتون و حفظ کنید باید به حرکت ادامه بدید

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less – Marie Curie

تو زندگی از هیچ چیزی نباید نترسید فقط باید درکشون کرد. الان زمان این فرا رسیده که بیشتر بفهمیم تا کمتر بترسیم.

You are the sum total of everything you’ve ever seen, heard, eaten, smelled, been told, forgot. Everything influences each of us, and because of that I try to make sure that my experiences are positive – Maya Angelou

شما مجموع تمام چیزهایی هستید که تا به حال دیده اید، شنیده اید، خورده اید، بو کرده اید، گفته اید، فراموش کرده اید… هر چیزی روی ما تاثیر میذاره و بخاطر همین سعی میکنم مطمئن بشم که تجربیاتم مثبت باشن.

از دست ندهید: 500 مخفف انگلیسی برای چت و شبکه‌های اجتماعی

جملات انگیزشی برای کار

جمله انگلیسی انگیزشی برای کار

The best way to get started is to quit talking and begin doing – Walt Disney

بهترین راه برای شروع این است که صحبت کردن را تمام کنی و شروع به انجامش کنی.

Leaders never use the word failure. They look upon setbacks as learning experiences – Brian Tracy

رهبرها هیچ وقت از کلمه شکست استفاده نمی کنند ان‌ها به شکست‌ها، به عنوان تجربیات یادگیری نگاه می‌کنند

There are no limits to what you can accomplish, except the limits you place on your own thinking – Brian Tracy

هیچ محدودیتی برای انچه میتوانید انجام دهید وجود ندارد، به جز محدودیت‌هایی که در فکر خود دارید.

Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago – Warren Buffet

شخصی امروز زیر سایت نشسته است زیرا مدت‌ها قبل، شخصی درختی کاشته است.

The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty – Winston Churchill

فرد بد بین در هر فرصتی سختی می‌بیند. فرد خوش بین در هر سختی، فرصتی می‌بیند.

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character – Unknown

شما از شکست بیشتر یاد می‌گیرید تا از موفقیت. اجازه نده تو رو متوقف کنند . شکست شخصیت انسان را می‌سازد.

If you are working on something that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you – Steve Jobs

اگر روی چیزی کار می‌کنید که واقعا به آن اهمیت می‌دهید، لازم نیست آن را به زور به جلو ببرید. الهام شما را به جلو می‌کشد

English quotes

The man who has confidence in himself gains the confidence of others – Hasidic Proverb

شخصی که به خودش اعتماد دارد، اعتماد دیگران را هم بدست می‌آورد.

Fake it until you make it! Act as if you had all the confidence you require until it becomes your reality – Brian Tracy

آن را جعل کنی تا زمانی که درستش کنی! طوری رفتار کن که انگار تمام اعتماد به نفس مورد نیاز خودت رو داری تا زمانی که به واقعیت تبدیل بشه

I think goals should never be easy, they should force you to work, even if they are uncomfortable at the time – Michael Phelps

فکر میکنم اهداف نباید آسان باشند. آن‌ها باید تو رو به کار مجبور کنند حتی اگر در آن لحظه ناراحت کننده باشند.

The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking – Steve Jobs

تنها راه انجام کار بزرگ و عالی این است که عاشق کاری باشید که انجام می دهید. اگر هنوز آن را پیدا نکرده اید، به جستجو ادامه دهید

“Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems – Brian Tracy

رهبران در مورد راه حل ها فکر و صحبت می کنند. دنبال کننده‌ها درباره مشکلات و صحبت می کنند

نقل قول های مثبت انگیزشی در مورد زندگی

It’s not whether you get knocked down, it’s whether you get back up -Vince Lombardi

مهم نیست که زمین بخوری، مهم این است که بلند شوی

Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough – Og Mandino

اگر عزم من برای موفقیت به اندازه کافی قوی باشد، شکست هرگز از من پیشی نخواهد گرفت

Do what you can with all you have, wherever you are – Theodore Roosevelt

هر جا که هستی، با تمام آنچه که داری کاری که میتونی را انجام بده

مطالعه کنید: بهترین کتاب‌های خودآموز انگلیسی کدامند؟

جمله انگیزشی انگلیسی

جمله انگیزشی انگلیسی

جملات انرژی مثبت انگلیسی

One of the lessons that I grew up with was to always stay true to yourself and never let what somebody else says distract you from your goals – Michelle Obama

یکی از درس هایی که من با آن بزرگ شدم این بود که همیشه به خود وفادار بمانید و هرگز اجازه ندهید که دیگران شما را از اهدافتان دور کنند.

You don’t have to be great to start, but you have to start to be great – Zig Ziglar

برای شروع لازم نیست عالی باشید، اما برای عالی بودن باید شروع کنید

If you don’t like the road you’re walking, start paving another one – Dolly Parton

اگر جاده‌ای که می‌روید را دوست ندارید، شروع به سنگ فرش جاده دیگری کنید.

The happiness of your life depends on the quality of your thoughts – Marcus Aurelius

خوشبختی شما به کیفیت افکارتان بستگی دارد.

My mission in life is not merely to survive, but to thrive – Maya Angelou

ماموریت من در زندگی فقط زنده ماندن نیست، بلکه پیشرفت کردن است.

Make your life a masterpiece, imagine no limitations on what you can be, have, or do – Brian Tracy

زندگی خود را به یک شاهکار تبدیل کنید. هیچ محدودیتی در مورد آنچه که می‌توانید باشید، داشته باشید یا انجام دهید، تصور نکنید.

Life changes very quickly, in a very positive way, if you let it – Lindsey Vonn

زندگی خیلی سریع تغییر می کند، به روشی بسیار مثبت، اگر اجازه دهید

Inspiration comes from within yourself. One has to be positive. When you’re positive, good things happen – Deep Roy

الهام از داخل خود شما نشات می‌گیرد. باید مثبت اندیش بود. زمانی که مثبت اندیش باشید، اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

Change the world by being yourself – Amy Poehler

با خودت بودن، دنیا را تغییر بده.

Every moment is a fresh beginning – T.S Eliot

هر لحظه یک شروع تازه است

Never regret anything that made you smile – Mark Twain

هرگز از چیزی که باعث خندیدن شما شده است، پشیمان نشوید.

There is no substitute for hard work – Thomas Edison

هیچ جایگزینی برای سخت کوشی وجود ندارد

May your choices reflect your hopes, not your fears – Nelson Mandela

بگذارید انتخاب‌های شما منعکس کننده امیدهای شما باشد، نه ترس های شما

Turn your wounds into wisdom – Oprah Winfrey

زخم‌های خود را به دانش تبدیل کنید ( از شکست های خود درس بگیرید)

لینک مرتبط: 50 متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

جملات انگلیسی زیبا به انگلیسی

Change the game, don’t let the game change you – Macklemore

بازی را تغییر بده. اجازه نده بازی تو را تغییر بده.

It hurt because it mattered – John Green

درد داشت چون مهم بود.

Imagine your life is perfect in every respect; what would it look like? – Brian Tracy

تصور کنید که زندگی شما از هر نظر عالی است. چه شکلی خواهد بود؟

If my mind can conceive it, if my heart can believe it, then I can achieve it – Muhammad Ali

اگر ذهنم بتواند آن را تصور کند، اگر قلبم بتواند آن را باور کند، پس می‌توانم به آن برسم

Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye – Helen Keller

هرگز سرتان را خم نکنید. همیشه سرتان را بالا نگه دارید. مستقیما به چشمان دنیا نگاه کنید.

Be yourself; everyone else is already taken – Oscar Wilde

خودت باش. بقیه قبلا گرفته شدن

جمله انگیزشی انگلیسی

جمله انگیزشی انگلیسی

متن انگیزشی انگلیسی زیبا

Be the change that you wish to see in the world – Mahatma Gandhi

همان تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi

طوری زندگی کن که انگار قراره فردا بمیری یاد بگیر که انگار تا ابد زنده خواهی بود

Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present – Bill Keane

دیروز تاریخ است، فردا راز است، امروز هدیه خداوند است، به همین دلیل است که ما آن را present می‌نامیم.

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work – Thomas A. Edison

من شکست نخورده‌ام. من فقط 10000 راه را پیدا کردم که کار نمی‌کنند

The hard days are what make you stronger – Aly Raisman

روزهای سخت همان چیزی است که شما را قوی‌تر می‌کند

If you believe it’ll work out, you’ll see opportunities. If you don’t believe it’ll work out, you’ll see obstacles – Wayne Dyer

اگر باور داشته باشید که نتیجه می‌دهد، فرصت‌ها را خواهید دید. اگر باور نداشته باشید که به نتیجه می‌رسد، موانع را خواهید دید

Work hard in silence, let your success be the noise – Frank Ocean

در سکوت سخت کار کن، بگذار موفقیتت پر سرو صدا باشد

Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do – Pele

موفقیت تصادفی نیست بلکه نتیجه سخت کوشی، پشتکار، یادگیری، مطالعه، فداکاری و مهمتر از همه عشق به کاری است که انجام می‌دهید یا یاد می گیرید.

Would you like me to give you a formula for success? It’s quite simple, really: Double your rate of failure. You are thinking of failure as the enemy of success. But it isn’t at all. You can be discouraged by failure or you can learn from it, so go ahead and make mistakes. Make all you can. Because remember that’s where you will find success – Thomas J. Watson

آیا می‌خواهید فرمولی برای موفقیت به شما بگویم؟ خیلی ساده است واقعاً: نرخ شکست های خود را دو برابر کنید. شما به شکست به عنوان دشمن موفقیت نگاه می‌کنید اما اصلا اینطور نیست. شما می‌توانید از شکست دلسرد شوید یا می‌توانید از آن درس بگیرید، پس ادامه دهید و اشتباه کنید. هر چقدر که می‌توانید اشتباه کنید و به یاد داشته باشید آنجاست که موفقیت را خواهید یافت

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion – Muhammad Ali

از هر لحظه تمرین متنفر بودم اما با خودم می‌گفتم تسلیم نشو الان رنج بکش و ما بقی عمرت رو به عنوان یه قهرمان زندگی کن

Opportunities don’t happen. You create them – Chris Grosser

فرصت ها اتفاق نمیفتن بلکه تو آن‌ها را می‌سازی

Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it – Maya Angelou

موفقیت یعنی دوست داشتن خود، دوست داشتن کاری که انجام می‌دهید و دوست داشتن نحوه انجام آن

If you obey all the rules, you miss all the fun – Katharine Hepburn

اگر از همه قوانین پیروری کنید، سرگرمی زیادی را از دست خواهید داد.

You must do the thing you think you cannot do – Eleanor Roosevelt

شما باید کاری که فکر می‌کنید نمی‌توانید را انجام دهید

If you want to fly give up everything that weighs you down -Buddha

اگر می‌خواهی پرواز کنی، هر چیزی که تو را سنگین می‌کند را رها کن

جمله ناب انگیزشی انگلیسی

جمله انگیزشی انگلیسی

جمله انگیزشی انگلیسی

مطالعه کنید: مکالمه انگلیسی در فرودگاه و هواپیما

I never lose. Either I win or learn – Nelson Mandela

من هیچ وقت نمی‌بازم. یا می‌برم یا یاد‌میگیرم

Today is your opportunity to build the tomorrow you want – Ken Poirot

امروز فرصت شما برای ساختن فردایی است که می‌خواهید

You can do anything you set your mind to – Benjamin Franklin

شما می‌توانید هر کاری که در ذهن‌تان است را انجام دهید

You never know what you can do until you try – William Cobbett

شما هرگز نمی‌دانید چه کاری می‌توانید انجام دهید تا زمانی که تلاش نکنید

Twenty years from now you’ll be more disappointed by the things you did not do than the ones you did – Mark Twain

بیست سال بعد، از کارهایی که انجام نداده‌اید بیشتر از کارهایی که انجام داده‌اید ناامید خواهید شد.

You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending – C.S. Lewis

شما نمی‌توانید به عقب برگردید و شروع را تغییر دهید، اما می‌توانید از همان جایی که هستید شروع کنید و پایان را تغییر دهید

Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself – Rumi

دیروز باهوش بودم، پس می‌خواستم دنیا را تغییر دهم. امروز من عاقل هستم، پس دارم خودم را تغییر می‌دهم

And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it – Paulo Coelho

و هنگامی که شما چیزی را می‌خواهید، تمام کائنات برای رسیدن به آن به شما کمک می کنند

Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that – Martin Luther King Jr

تاریکی نمی‌تواند تاریکی را از بین ببرد: فقط نور می‌تواند این کار را انجام دهد. نفرت نمی‌تواند نفرت را از بین ببرد: فقط عشق می‌تواند این کار را انجام دهد

When you know your worth, no one can make you feel worthless – Unknown

وقتی ارزش خود را بدانید، هیچکس نمی‌تواند باعث شود شما احساس بی‌ارزشی کنید

I never dreamt of success. I worked for it – Estee Lauder

من هرگز آرزوی موفقیت نکردم. من برای آن کار کردم

Forget your excuses. You either want it bad or don’t want it at all – Unknown

بهانه‌هایت را فراموش کن یا آن را با تمام وجود می‌خواهی یا اصلاً نمی‌خواهی

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا