آمورش

گرامر و کاربرد 16 زمان‌ در زبان انگلیسی+ مثال

یادگیری تمام زمان‌ها در زبان انگلیسی کمی وقت‌گیر و چالش برانگیز است. اهمیت استفاده درست از زمان‌ها و بهترین روش یادگیری زمان‌ها در انگلیسی در آزمون‌های مهم مثل تافل و آزمون آیتلس چند برابر می‌شود. بطور کلی در زبان انگلیسی، زمان‌ها به 4 دسته اصلی تقسیم می‌شوند و هر یک از این دسته‌ها 4 حالت دارند. در کل در انگلیسی 16 زمان داریم!

1-زمان حال

2-زمان گذشته

3-زمان آینده

4-زمان آینده در گذشته

کلیک کنید: آموزش دسته بندی شده و رایگان گرامر زبان انگلیسی

ویدئو خلاصه تمام زمان های انگلیسی گرامر زمان حال در زبان انگلیسی 1. زمان حال ساده (Simple Present) ساختار زمان حال ساده در زبان انگلیسی ساختار منفی و سوالی حال ساده فعل to be در زمان حال ساده افعال رایج در زمان حال ساده 2. زمان حال استمراری (Present Continuous) ساختار زمان حال استمراری در زبان انگلیسی ساختار منفی و سوالی حال استمراری مثال‌هایی از زمان حال استمراری و شکل منفی و سوالی آن 3. زمان حال کامل (Present Perfect) ساختار زمان حال کامل کاربرد زمان حال کامل ساختار سوالی و منفی حال کامل زبان انگلیسی 4. زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous) ساختار زمان حال کامل استمراری ساختار منفی و سوالی حال کامل استمراری زمان گذشته در زبان انگلیسی 1. زمان گذشته ساده (Simple Past) ساختار زمان گذشته ساده ساختار منفی و سوالی زمان گذشته ساده: 2. زمان گذشته استمراری (Past Continuous) ساختار زمان گذشته استمراری ساختار منفی و سوالی گذشته استمراری 3. زمان گذشته کامل (Past Perfect) ساختار زمان گذشته کامل ساختار سوالی و منفی زمان گذشته کامل 4. زمان گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous) ساختار زمان گذشته کامل استمراری زمان آینده در زبان انگلیسی 1. زمان آینده ساده (Simple Future) ساختار زمان آینده ساده 2. زمان آینده استمراری (Future Continuous) ساختار زمان آینده استمراری 3. زمان آینده کامل (Future Perfect ) ساختار زمان آینده کامل ساده 4. زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous) ساختار زمان آینده کامل استمراری زمان آینده در گذشته 1. زمان آینده در گذشته ساده (Simple Future in the Past) ساختار زمان آینده در گذشته ساده 2. زمان آینده در گذشته ساده استمراری (Simple Future Continuous in the Past) ساختار زمان آینده در گذشته استمراری 3. زمان آینده کامل در گذشته (Future Perfect in the Past) ساختار زمان آینده کامل در گذشته 4. زمان آینده کامل استمراری در گذشته (Future Perfect Continuous in the Past) ساختار زمان آینده کامل استمراری در گذشته سخن پایانی

ویدئو خلاصه تمام زمان های انگلیسیمطالعه کنید: افعال کمکی در انگلیسی

گرامر زمان حال در زبان انگلیسی

یادگیری تمام زمان‌ها در زبان انگلیسی

چهار نوع زمان حال وجود دارد که در ادامه به بررسی اجمالی آن‌ها می‌پردازیم:

1. زمان حال ساده (Simple Present)

زمان حال ساده بیش از سایر زمان‌ها در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از زمان حال ساده برای بیان موارد زیر استفاده می‌شود:

1-فعالیت های روزانه

I never clean up my room.

2-بیان حقایق

The Earth goes around the sun.

3- عادت های روزانه

Tom goes to school every day.

ساختار زمان حال ساده در زبان انگلیسی

نکته: در زمان حال ساده، برای ضمایر فاعلی «I, You, We, They»، از شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. اما برای ضمایر فاعلی سوم شخص مفرد «He, She, It»، باید پسوند « s-» اضافه کنیم.

We live in Toronto.

ما در تورنتو زندگی می‌کنیم.

John plays football on Tuesdays.

جان سه شنبه‌ها فوتبال بازی می‌کند.

He goes to school every morning.

او هر روز به مدرسه می‌رود.

She understands English.

او انگلیسی می‌فهمد.

It mixes the sand and the water.

آن ماسه و آب را با هم مخلوط می‌کند.

They try very hard.

آن‌ها خیلی تلاش می‌کنند.

She enjoys playing the piano.

او از نواختن پیانو لذت می‌برد.

کلیک کنید: گرامر فعل need در زبان انگلیسی

ساختار منفی و سوالی حال ساده

برای ساختن جملات منفی حال ساده از افعال کمکیdo/doesبه‌همراهnotاستفاده می‌شود، که برای سوم شخص مفرد(she/he/it) ازdoes notیاdoesn’tو ازdo notیاdon’tبرای دیگر ضمایر استفاده می‌کنیم.

فاعل + do/does+ not + بقیه اجزای جمله + شکل ساده فعل اصلی

مثال:

Amir does not work hard.

امیر به سختی کار نمی‌کند.

برای سوالی کردن زمان حال ساده، از افعال کمکیdoوdoesاستفاده می‌کنیم. به‌طوری‌که ازdoesبرای سوم شخص مفرد(he, she, it) و برای باقی ضمایر ازdoاستفاده می‌نماییم. حال ساده سوالی به این شکل ساخته می‌شود:

بقیه اجزای جمله + شکل ساده فعل اصلی + فاعل + فعل کمکی

مثال:

Do you play?

آیا بازی می‌کنی؟

فعل to be در زمان حال ساده

He/she/it

You/we/they I مصدر
Is/is not Are/are not Am/am not

To be

افعال رایج در زمان حال ساده

He/she/it

i/you/we/they مصدر
Asks/does not ask

Works/does not work

Calls/does not call

Uses/does not use

Has/does not have

Ask/do not ask

Work/do not work

Call/do not call

Use/do not use

Have/do not have

To ask

To work

To call

To use

To have

چند مثال در زمان حال ساده

Do you play the piano?

آیا شما پیانو می‌نوازی؟

Where do you live?

شما کجا زندگی می‌کنی؟

Where do Angela and Rita live?

آنجلا و ریتا کجا زندگی می‌کنند؟

What does Angela do?

آنجلا چیکار می‌کند؟

I don’t live in London now.

من الان لندن زندگی نمی‌کنم.

I don’t play the piano but I play the guitar.

من نمی‌توانم پیانو بنوازم و گیتار می‌زنم.

I’m nineteen years old.

من نوزده ساله هستم.

2. زمان حال استمراری (Present Continuous)

زمان حال استمراری برای بیان کار‌هایی که در حین صحبت یا “همین الان” انجام می‌شوند، به کار می‌رود.

Don’t go out. It’s raining outside now.

همچنین برای بیان کار‌های موقتی که در حال انجام هستند به کار می‌رود.

I’m preparing myself for my English exam.

ساختار زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

در زمان حال استمراری، از صرف فعل ساده ی be در زمان حال یعنی am، is، و are به همراه فعل دارای ing- استفاده می‌شود. برای ضمایر فاعلی « You, We, They»، از فعل کمکی are ، برای ضمایر فاعلی «He, She, It»، از فعل کمکی is و برای ضمیر فاعلی I از فعل کمکی am استفاده می‌شود. برای یادگیری بیشتر این زمان می‌توانید مقاله زمان حال استمراری در زبان انگلیسی را مطالعه کنید.

He is waiting for the school bus.

او منتظر اتوبوس مدرسه است.

You are watching TV.

او در حال تماشای تلویزیون است.

Children are going to school.

بچه‌ها در حال رفتن به مدرسه هستند.

The boys are playing in the park.

پسرها در حال بازی در پارک هستند.

The baby is crying out loud.

کودک در حال گریه با صدای بلند است.

It is raining now.

الان بارونی است.

I am cooking pasta for lunch.

من دارم برای نهار پاستا می‌پزم.

Miss Peters is teaching in the class.

خانم پیتر در حال تدریس در کلاس است.

مطالعه کنید: قید مقدار در انگلیسی

ساختار منفی و سوالی حال استمراری

برای منفی کردن حال استمراری باید بعد از افعال صرف شده ی فعل ساده ی be و قبل از بخشingفعلnotقرار دهیم،که فرمول ساخت آن اینگونه است:

بقیه اجزای جمله + –ing + شکل ساده فعل اصلی + حالت منفی فعل کمکی to be + فاعل

مثال:

Mary is not riding a bicycle.

ماری در حال دوچرخه سواری نیست.

برای سوالی کردن حال استمراری در زبان انگلیسی، باید جای فعلto beرا با فاعل عوض کنیم:

بقیه اجزای جمله + –ing + شکل ساده فعل اصلی + فاعل + فعل to be

مثال:

?Are you watching a cartoon

شما درحال تماشای برنامه کودک هستید؟

فرم جمله و حالت مثبت آن
Subject + to be + base + ing
She Is talking.
حالت منفی جمله
Subject + to be + not + base + ing
She is not (isn’t) Talking
حالت سوالی جمله
to be + subject + base + ing
Is She talking?

مثال‌هایی از زمان حال استمراری و شکل منفی و سوالی آن

جمله مثبت جمله منفی حالت سوالی
I am going I am not going Am I going?
You are going You aren’t going. Are you going?
He, she, it is going He, she, it isn’t going Is he, she, it going?
We are going We aren’t going Are we going?
You are going You aren’t going Are you going?
They are going They aren’t going Are they going?

افعالی که معمولا در زمان حال استمراری مورد استفاده قرار نمی‌گیرند

افعال زیر معمولا در حالت ساده افعال و جملات به کار می‌روند، چرا که نشان دهنده حالت‌ها هستند:

 1. Senses / perception (حواس/ادراک)

to feel/ to hear/ to see/to smell/to taste

 1. Opinion (عقاید)

to assume/to believe/to consider/to doubt/to feel (= to think)/to find (= to consider)/to suppose/to think

 1. Mental states (حالات روانی)

to forget/to imagine/to know/to mean/to notice/to recognize/to remember/to understand

 1. Emotions / desires (احساسات/خواسته‌ها)

to envy/to fear/to dislike/to hate/to hope/to like/to love/to mind/to prefer/to regret/to want/to wish

 1. Measurement (اندازه گیری)

to contain/to cost/to hold/to measure/to weigh/

 1. Others(دیگر)

to look (=resemble)/to seem/to be (in most cases)/ to have (when it means “to possess”)*

3. زمان حال کامل (Present Perfect)

زمان حال کامل برای بیان کارهایی که در گذشته انجام شده و آثار آن تا زمان حال ادامه دارد، استفاده می‌شود.

We have lived here since 2001.

یا کارهایی که تمام شده‌اند اما اثرات و نتایج آن‌ها همچنان باقی است، استفاده می‌شود.

 • I have seen this film several times.

من این فیلم را چندین بار دیده‌ام.

 • I have written articles on different topics.

.من این مقاله را با عناوین متفاوتی خوانده‌ام

 • He has read various kinds of books.

.او کتاب‌های مختلفی خوانده است

 • They have played football.

.آن‌ها فوتبال بازی کرده‌اند

 • She has drunk three cups of coffee.

.او سه فنجان قهوه نوشیده است

 • He has gone to the library.

.او به کتابخانه رفته است

 • We have shopped in this market.

.ما از این فروشگاه خرید کرده‌ایم

 • We have watched movies in this Cineplex.

.ما این فیلم را در سین پلکس مشاهده کرده‌ایم

مطالعه کنید: بهترین پکیج آموزش زبان انگلیسی در خانه کدام است؟

ساختار زمان حال کامل

در زمان حال کامل برای ضمایر فاعلی «I, You, We, They»، از فعل کمکی have به همراه قسمت سوم فعل اصلی و برای ضمایر فاعلی «He, She, It»، از فعل کمکی has به همراه قسمت سوم فعل اصلی استفاده می‌شود.

مطالعه بیشتر: زمان حال کامل در زبان انلگیسی کلیک کنید!

police have arrested two men in connection with robbery.

Mark has been to Germany two times.

کاربرد زمان حال کامل

1- عملی که در گذشته شروع شده و در حال حاضر ادامه دارد.

مثال:

 • They haven’t lived here for years.

آن‌ها ساالهاست که اینجا زندگی نمی‌کنند.

 • She has worked in the bank for five years.

او پنج سال در بانک کار کرده است.

 • We have had the same car for ten years.

ما ده سال است که همین ماشین را داریم.

 • Have you played the piano since you were a child?

از بچگی پیانو می‌زدی؟

2- دوره‌ای از زمان که به چیزی اشاره می‌کند که هنوز به پایان نرسیده باشد.

مثال:

 • I have worked hard this week.

من این هفته سخت کار کرده‌ام.

 • It has rained a lot this year.

امسال باران زیاد باریده است.

 • We haven’t seen her today.

ما امروز او را ندیده‌ایم.

3- برای بیان اقدامات تکرار شده در یک دوره نامشخص بین گذشته و حال

مثال:

 • They have seen that film six times

آن‌ها آن فیلم را شش بار دیده‌اند.

 • It has happened several times already.

آن قبلا چندین بار اتفاق افتاده است.

 • She has visited them frequently.

او بارها آن‌ها را ملاقات کرده است.

 • We have eaten at that restaurant many times.

ما بارها در آن رستوران غذا خرده‌ایم.

4- عملی که در گذشته بسیار نزدیک کامل شده است.

وجه شناسایی این مورد استفاده از just در این نوع جملات است.

مثال:

 • Have you just finished work?

کارت رو تازه تموم کردی؟

 • I have just eaten.

من همین الان خوردم.

 • We have just seen.

ما او را به تازگی دیده‌ایم.

 • Has he just left?

او تازه رفته؟

5-وقتی‌که زمان دقیق عمل مهم یا مشخص شده نباشد.

مثال:

 • Someone has eaten my soup!

یک نفر سوپ من را خورده است.

 • Have you seen ‘Gone with the Wind’?

بر باد رفته را دیده‌اید؟

 • She’s studied Japanese, Russian, and English.

او ژاپنی، روسی و انگلیسی بلد است.

فرم ساده و مثبت جمله
Subject +to have +past participle
She Has visited.
فرم منفی جمله
Subject +to have + not +past participle
She has not (hasn’t) visited.
فرم سوالی جمله
to have +subject +past participle
Has She visited?
فرم سوالی منفی جمله
to have + not +subject +past participle
Hasn’t She visited?

مثالی از مصدر to walk برای حال کامل

فرم مثبت جمله فرم منفی جمله فرم سوالی
I have walked I haven’t walked Have I walked?
You have walked You haven’t walked. Have you walked?
He, she, it has walked He, she, hasn’t walked Has he, she, it walked?
We have walked We haven’t walked Have we walked?
You have walked You haven’t walked Have you walked?
They have walked They haven’t walked Have they walked?

ساختار سوالی و منفی حال کامل زبان انگلیسی

منفی ساختن این زمان با قرارگیری not بعد از فعل کمکی(have/has)و قبل از فعل اصلی صورت می‌گیرد. ساختار آن به آن شکل:

فاعل + have/has + not+ بقیه اجزای جمله + قسمت سوم فعل اصلی

مثال:

.Linda has not graduated yet

لیندا هنوز فارغ التحصیل نشده‌ است.

برای سوالی کردن زمان حال کامل جای فاعل و فعل کمکی(have/has)را جا به جا می‌کنیم. فرمول آن عبارت است از:

بقیه اجزای جمله + قسمت سوم فعل اصلی+ فاعل + فعل have/has

مثال:

?Have you ever been to Europ

آیا تابحال به اروپا سفر کرده‌اید؟

4. زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)

از زمان حال کامل استمراری برای بیان فعلی که در زمان گذشته شروع شده است و همچنان در حال انجام است استفاده می‌شود.

They have been living in New York City for ten years.

آن‌ها ده سال است که در شهر نیویورک زندگی می‌کنند.

I have been reading for 2 hours. (I am still reading now.)

من دو ساعت است که دارم می‌خوانم(هنوز هم دارم می‌خوانم)

We‘ve been studying since 9 o’clock.

ما از ساعت 9 داریم درس می‌خوانیم.

How long have you been learning English?

چه مدت است که انگلیسی یاد می‌گیرید؟

We have not been smoking.

ما سیگار نکشیده‌ایم.

ساختار زمان حال کامل استمراری

در زمان حال کامل استمراری از ساختار “been + verb + ing ” بلافاصله بعد از افعال کمکی have و یا has استفاده می‌شود.

Tom has been teaching English for fifteen years.

برای مطالعه کامل زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.

Subject +has/have been +base+ing
She has been Swimming

حالت مثبت: She has been / She’s been running.

حالت منفی: She hasn’t been running.

حالت سوالی: Has she been running?

حالت سوالی منفی: Hasn’t she been running?

ساختار منفی و سوالی حال کامل استمراری

برای منفی کردن این زمان بعد از فعل کمکیhave/has،کلمهnotقرار می‌دهیم:

بقیه اجزای جمله+ فعل اصلی ing– دار + not + been + فعل have/ has + فاعل

مثال:

.I have not been studying since last night

از شب گذشته درس نخوانده‌ام.

مثالی از مصدر to live برای زمان حال کامل استمراری

مثبت منفی سوالی
I have been living I haven’t been living Have I been living?
You have been living You haven’t been living Have you been living?
He, she, it has been living He hasn’t been living Has she been living?
We have been living We haven’t been living Have we been living?
You have been living You haven’t been living Have you been living?
They have been living They haven’t been living Have they been living?

افعالی مانند want، known، hate، heard، understand در زمان حال کامل استمراری فرم این زمان را به خود نمی‌گیرند و از زمان حال ساده کامل استفاده می‌شود.

مثال:

I’ve wanted to visit China for years.

من سال‌ها قصد داشتم از چین دیدن کنم.

She’s known Robert since she was a child.

او رابرت را از کودکی می‌شناسد.

I’ve hated that music since I first heard it.

از همان اول که این موسیقی را شنیدم، از آن متنفر بودم.

I’ve heard a lot about you recently.

اخیرا چیزهای زیادی در مورد شما شنیده‌ام.

We’ve understood everything.

ما همه چیز را فهمیدیم.

زمان گذشته در زبان انگلیسی

چهار نوع زمان گذشته وجود دارد که در ادامه به بررسی اجمالی آنها می‌پردازیم:

1. زمان گذشته ساده (Simple Past)

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی نشان دهنده عملی است که در گذشته و به صورت کامل در یک زمان مشخص اتفاق افتاده است.

 • I went to the park yesterday.

دیروز به پارک رفتم.

 • Lisa went to the supermarket yesterday.

لیزا دیروز به سوپر مارکت رفت.

 • Sam cooked a tasty dinner yesterday.

سام دیروز شام خوشمزه‌ای درست کرد.

 • My brother saw a movie yesterday.

برادرم دیروز یک فیلم دید.

 • Last year I travelled to France.

سال گذشته به فرانسه سفر کردم.

 • I washed the dishes.

من ظرف‌ها را شستم.

 • My mother bought a dress for me.

مادرم برایم لباس خرید.

ساختار زمان گذشته ساده

مفعول+ شکل گذشته فعل + فاعل

Subject + Past(V2) + Object

بیشتر افعال انگلیسی با اضافه کردن ed- به انتهای شکل ساده به افعال گذشته تبدیل می‌شوند. این نوع افعال، افعال باقاعده محسوب می‌شوند.

Call —-> called

برخی افعال نیز بدون قاعده خاصی به صورت گذشته در می‌آیند. این افعال بی‌قاعده هستند و باید آن‌ها را حفظ کرد.

Come —–> came

مطالعه کنید: افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

ساختار منفی و سوالی زمان گذشته ساده:

در زمان گذشته ساده از “not” بعد از فعل کمکی استفاده می‌شود تا جمله را منفی کنیم.

Subject + did + not + base form (V1) + object.

فاعل + did + not + مفعول + شکل ساده فعل

 • He did not go to the gym.
 • او به باشگاه نرفت.

برای سوالی کردن گذشته ساده، فعل کمکی در ابتدای جمله آمده و علامت سوال در انتها می‌آید.

Did + subject + base form (V1) + object + ?

Did + مفعول + شکل ساده فعل + فاعل + ?

 • did he go to the gym?
فرم مثبت
Subject + verb + ed
I skipped.
فرم منفی
Subject + did not + infinitive without to
They didn’t go.
فرم سوالی
Did + subject + infinitive without to
Did she arrive?
فرم منفی سوالی
Did not + subject + infinitive without to
Didn’t you play?

2. زمان گذشته استمراری (Past Continuous)

زمان گذشته استمراری در انگلیسی برای عملی که در گذشته برای مدتی در حال روی دادن بوده است به کار می‌رود.

I was reading a book, when you called.

داشتم کتاب میخوندم که زنگ زدی.

The sun was shining every day that summer.

در تابستان خورشید هر روز می‌تابد.

As I spoke, the children were laughing at my cleverness.

همانطور که حرف می‌زدم، بچه‌ها از زیرکی من می‌خندیدند.

The audience was applauding until he fell off the stage.

تماشاگران در حال دست زدن بودند که او از روی صحنه افتاد.

I was making dinner when she arrived.

وقتی اورسید، من داشتم شام درست می‌کردم.

At 6 o’clock, I was eating dinner.

ساعت 6 من شام خوردم.

She was talking constantly in class in those days.

او آن روزها مدام سر کلاس صحبت می‌کرد.

ساختار زمان گذشته استمراری

در زمان گذشته استمراری، از زمان گذشته فعل be یعنی was, were به همراه فعل دارای ing- استفاده می‌شود. برای ضمایر فاعلی «You, We, They»، از فعل کمکی were و برای برای ضمایر فاعلی «I, He, She, It»، از فعل کمکی was استفاده می‌شود.

فاعل + was/were + شکل (-ing) بقیه اجزای جمله+ فعل

My friends were watching TV at 6 p.m. yesterday.

ساختار منفی و سوالی گذشته استمراری

برای منفی کردن گذشته استمراری “not” را بعد از فعل کمکی اضافه می‌کنیم.

Subject + was/were + not + present participle (-ing) form

فاعل +was/were + not + شکل (-ing) فعل

 • She was not eating dinner.

برای سوالی کردن گذشته استمراری فعل کمکی در ابتدای جمله قرار می‌گیرد.

Was/were + subject + present participle (-ing) form +?

Was/were + فعل + فاعل (-ing) + ?

Was he traveling to Tehran?

Subject +was/were +base + ing
They were watching
مثبت
She was reading
منفی
She wasn’t reading
سوالی
Was She reading?
سوالی منفی
Wasn’t She reading?

3. زمان گذشته کامل (Past Perfect)

زمان گذشته کامل برای بیان اتفاقاتی که قبل از یک اتفاق دیگری در گذشته افتاده است.

 • When I arrived home, they had had their dinner.

وقتی به خانه رسیدم، آن‌ها شامشان را خورده بودند.

 • After Sofie had finished her work, she went to lunch.

سوفی بعد از اینکه کارش را تمام کرد، برای نهار رفت.

 • I washed the floor when the painter had gone.

وقتی نقاش رفت، من زمین را شستم.

 • Harold had known about it for a while.

مدتی بود که هارولد از او خبری نداشت.

 • I didn’t say anything until she had finished talking.

تا حرفش تمام نشد، من چیزی نگفتم.

 • After she had moved out, I found her notes.

پس از نقل مکان، یادداشت‌های او را پیدا کردم.

 • Before I knew it, she had run out the door.

قبل از اینکه بفهمم، او از در فرار کرده بود.

ساختار زمان گذشته کامل

برای ساخت زمان گذشته کامل بایستی پس از فاعل از “had” که گذشته‌ی فعل “have” است، و پس از آن از قسمت سوم افعال اصلی استفاده کرد.

Subject + had + Past participle (V3)

Mary had cooked dinner when the kids came home.

ساختار سوالی و منفی زمان گذشته کامل

برای منفی کردن گذشته کامل، “not” را بعد از فعل کمکی اضافه می‌کنیم.

Subject + had + not + Past participle (V3)

فاعل + had + not + جزء سوم فعل

Ali had not completed the assignment before he went to bed.

علی قبل از خوابیدن تکلیف را کامل نکرده بود.

برای ساخت جملات سوالی در زمان گذشته کامل، “had” در ابتدای جمله قرار می‌گیرد.

Had + subject + Past participle (V3) + ?

Had + جزء سوم فعل + فاعل + ?

Had Ali completed the assignment before he went to bed?

Subject +was/were +base + ing
They Were Watching
مثبت
She Was Reading
منفی
She wasn’t reading
سوالی
Was She reading?
سوالی منفی
Wasn’t She reading?

4. زمان گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)

گذشته کامل استمراری برای بیان و توصیف فعل، یا رویدادی که در زمان گذشته شروع شده است و همچنان پیش از شروع و وقوع فعل یا رویدادی دیگر در گذشته تداوم دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

She hadn’t been working all day.

ساختار زمان گذشته کامل استمراری

برای ساختن این زمان از فعل گذشته have یعنی had و شکل سوم be یعنی been و حالت ing فعل اصلی استفاده می‌کنیم.

Subject +had been +verb + ing
I had been Walking
مثبت
She had been Trying
منفی
She hadn’t been sleeping
سوالی
Had you Been eating?
سوالی منفی
Hadn’t they Been living?

به عنوان مثال:

She had been practicing for a very long time in order to play the piece so well.

او مدت زمان زیادی را تمرین کرده بود تا این قطعه را اجرا کند.

He had been drinking milk out of the carton when Mom walked into the kitchen.

او در حال نوشیدن شیر از کارتنش بود که مادر وارد آشپزخانه شد.

I had been working at the company for five years when I got the promotion.

من 5 سال در شرکت کار کردم تا ارتقا پیدا کردم.

Martha had been walking three miles a day before she broke her leg.

قبل از اینکه مارتا پایش بشکند، روزی 3 مایل راه می‌رفت.

The program that was terminated had been working well since 1945.

برنامه‌ای که متوقف شد، از سال 1945 به خوبی کار می‌کرد.

زمان آینده در زبان انگلیسی

زمان آینده نیز مانند سایر زمان‌ها از چهار حالت تشکیل شده است.

1. زمان آینده ساده (Simple Future)

آینده ساده در انگلیسی کارهایی را بیان می‌کند که قرار است در آینده انجام شوند.

It will rain tomorrow.

فردا باران خواهد بارید.

I will meet him later.

بعدا با او ملاقات خواهم کرد.

.You will come

تو خواهی آمد.

.She will be late

او دیرش خواهد شد.

.He will help us later

او بعدا به ما کمک خواهد کرد.

ساختار زمان آینده ساده

برای ساخت زمان آینده از فعل کمکی will و شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم.

We will travel to London next month.

Subject +will +infinitive without “to”
مثبت
I Will Go
I Shall Go
منفی
They will not See
They won’t See
سوالی
Will She ask?
سوالی منفی
Won’t they try?

شکل کوتاه شده افعال در زمان آینده ساده

I will = I’ll
We will = we’ll
You will = you’ll
He will = he’ll
She will = she’ll
They will = they’ll
Will not = won’t

2. زمان آینده استمراری (Future Continuous)

در آینده استمراری عملی بیان می‌شود که برای مدتی در آینده طول خواهد کشید.

In an hour, I will be sitting at my table with my sister.

یک ساعت دیگر با خواهرم سر میز می‌نشینم.

I will be writing the letter tomorrow.

من فردا یک نامه می‌نویسم.

The baby will be playing the whole night.

بچه تمام فرداشب را بازی می‌کند.

I will be helping my mother to make breakfast.

من برای درست کردن صبحانه به مادرم کمک خواهم کرد.

Sheldon will be eating the cake later.

شلدون بعدا کیک را می‌خورد.

Penny will be running in the marathon tomorrow.

پنی فردا در ماراتن می‌دود.

She will be taking her dog for a walk.

او سگش را برای پیاده روی خواهد برد.

ساختار زمان آینده استمراری

برای ساخت این زمان باید از فعل کمکی will به علاوه be و حالت ing دار فعل اصلی استفاده شود.

She will be cooking tomorrow at 11 when her husband arrives home.

مطالعه کنید: توضیح کامل زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

Subject +simple future of the verb “to be” +present participle
You will be watching
I will be staying

کاربرد زمان آینده استمراری

1-برای بیان انجام عملی در آینده

مثال:

 • This time next week I will be sun-bathingin Bali.

اینار در هفته آینده د ر بالی آفتاب خواهم گرفت.

 • By Christmas I will be skiinglike a pro.

تا کریسمس، مانند یک حرفه‌ای اسکی م ی‌نم.

 • Just think, next Monday you will be workingin your new job.

فقط بهش فکر کنید! دوشنبه آینده در شغل جدید خحود کار خواهید کرد.

2-برای بیان پیش بینی در مورد رویدادهای آینده

مثال:

 • He’ll be comingto the meeting, I expect.

او به جلسه خواهد آمد، من منتظرم.

 • I guess you’ll be feelingthirsty after working in the sun.

من حدس می‌زنم بعد از کار زیر نور آفتاب، احساس تشنگی کنید.

 • You’ll be missingthe sunshine once you’re back in England.

وقتی به انگللستان بازگردید، آفتاب را از دست خواهید داد.

3-برای درخواست مودبانه کاری د ر آینده به صورت پرسشی

مثال:

 • Will you be bringingyour friend to the pub tonight?

امشب دوستت را به خانه می‌آوری؟

 • Will Jim be comingwith us?

آیا جیم با ما خواهد آمد؟

 • Will she be goingto the party tonight?

آیا او امشب به میهمانی خواهد رفت؟

 • Will I be sleepingin this room?

آیا من می‌توانم در این اتاق بخوابم؟

4-برای اشاره به رویدادهای مستمری که انتظار داریم در آینده رخ دهد.

مثال:

 • I’ll be seeing Jim at the conference next week.

من جیم را در کنفرانس هفته آینده می‌بینم.

 • When he is in Australia he will be stayingwith friends.

وقتی که او استرالیا باشد، در کنار دوستانش خواهد ماند.

 • I’ll be eatingwith Jane this evening so I can tell her.

من امروز عصر با جین غذا می‌خورم تا بتوانم بهش بگویم.

3. زمان آینده کامل (Future Perfect )

زمان آینده کامل ساده برای بیان عملی در آینده که زودتر از عملی دیگر به اتمام خواهد رسید استفاده می‌شود.

Don’t worry, they will have repaired the bike by then.

نگران نباشید! تا آن زمان آن‌ها دوچرخه را تعمیر کرده‌اند.

I will have finished this book.

من این کتاب را تمام خواهم کرد.

You will have studied the English tenses.

شما زمان‌های انگلیسی را مطالعه خواهید کرد.

She will have cooked dinner.

او شامش را خواهد پخت.

He will have arrived.

او خواهد رسید.

We will have met Julie.

ما جولی را خواهیم دید.

By the time you get home I will have cleaned the house from top to bottom.

تا زمانی که به خانه برسید، از بالا تا پایین خانه را تمیز کرده‌ام.

*همچنین، برای بیان حدس یا پیش بینی درباره اتفاقی که افتاده یا در آینده‌ای نزدیک خواهد افتاد، نیز بکار می‌رود.

She will probably have noticed that her bike is broken.

ساختار زمان آینده کامل ساده

زمان آینده کامل از will به علاوه have و شکل سوم افعال درست می‌شود.

Susan will have left before I get there.

Subject + will have + past participle of the main verb
He will have finished.
I will have finished.

4. زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

زمان آینده کامل استمراری بیانگر عملی است که در بازه‌ای از زمان آینده شروع می‌شود، برای مدتی ادامه پیدا می‌کند و پس از آن به اتمام می‌رسد.

 • I will have been waitinghere for three hours by six o’clock

من تا ساعت شش در اینجا به مدت 3 ساعت منتظر خواهم ماند.

 • By 2001 I will have been livingin London for sixteen years.

تا سال 2001 من به مدت 16 سال در لندن زندگی خواهم کرد.

 • When I finish this course, I will have been learningEnglish for twenty years.

این دوره را که تمام کنم، مدت 20 سال است که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستم.

 • Next year I will have been workinghere for four years.

در سال آینده چهار سال می‌شود که در اینجا کار می‌کنم.

 • When I come at 6:00, will you have been practicinglong?

وقتی ساعت 6 بیایم، مدت زیادی می‌شه که تمرین می‌کنید؟

مطالعه کنید: فعل‌های پرکاربرد زبان انگلیسی

ساختار زمان آینده کامل استمراری

برای ساخت این زمان از فعل کمکی will به علاوه have و شکل سوم فعل be یعنی been و شکل ing فعل اصلی استفاده می‌شود.

He will have been reading this book since 10 AM.

Subject + will have been + present participle
He will have been playing.
I will have been playing.

زمان آینده در گذشته

زمان آینده در گذشته یک زمان غیراصلی شناخته می‌شود و به خودی‌خود ساختار تعریف شده‌ای ندارد و برگرفته از ۳ زبان اصلی و حالت‌های آن‌ها است.

1. زمان آینده در گذشته ساده (Simple Future in the Past)

برای بیان عملی استفاده می‌شود که در گذشته تصور می‌کردیم در آینده اتفاق خواهد افتاد.

I thought that I should pass the exam.

من فکر می‌کردم که من باید این امتحان را پاس می‌کنم.

ساختار زمان آینده در گذشته ساده

برای زمان آینده در گذشته از فعل کمکی would یا should به همراه فعل اصلی جمله به شکل ساده استفاده می‌شود.

He promised he would send a postcard from China.

او قول داده بود که یک کارت پستال از چین می‌فرستد.

2. زمان آینده در گذشته ساده استمراری (Simple Future Continuous in the Past)

از زمان آینده در گذشته استمراری برای بیان عملی ادامه‌دار که در زمان گذشته قصد انجام شدنش را داشتیم و الان می‌خواهیم راجع به آن صحبت کنیم، استفاده می‌شود.

If you flew by plane, you would be taking a risk.

اگر با هواپیما پرواز می‌کردید، ریسک می‌کردید.

ساختار زمان آینده در گذشته استمراری

برای زمان آینده در گذشته استمراری، از فعل کمکی would یا should به همراه فعل be و فعل اصلی جمله به شکل ing دار استفاده می‌شود.

He said that he would be playing football at 6 p.m. that day.

او گفت که آن روز در ساعت 6 بعدازظهر بازی خواهد کرد.

3. زمان آینده کامل در گذشته (Future Perfect in the Past)

زمان آینده کامل در گذشته برای بیان عملی استفاده می‌شوند که در آن کار، تعهد یا امور داوطلبانه‌ای را بیان می‌کنیم، که قرار است در آینده (آینده ای که گذشته و یا همین امروز است و یا اینکه هنوز نیامده است) انجام ‌دهیم.

They said that they would have built the house in two months.

آن‌ها گفتند که دو ماه دیگر خانه را می‌سازند.

ساختار زمان آینده کامل در گذشته

برای این زمان بعد از فاعل از فعل کمکی would /should به همراه have و شکل سوم فعل اصلی استفاده می‌شود.

John said that he would have finished the book by the next week.

جان گفت که تا هفته آینده کتاب را تمام خواهد کرد.

4. زمان آینده کامل استمراری در گذشته (Future Perfect Continuous in the Past)

آینده کامل استمراری در گذشته برای بیان عملی استفاده می‌شود که از زمان گذشته شروع و بصورت استمرار تا زمان آینده در گذشته ادامه داشته باشد.

They said that the next month they would have been living in London for ten years.

آن‌ها گفتند که تا ماه آینده مدت ده سال است که در لندن زندگی می‌کنند.

ساختار زمان آینده کامل استمراری در گذشته

برای ساختن این زمان ابتدا از فعل کمکی would / should استفاده کرده و سپس فرم حال کامل استمراری را بعد از آن قرار می‌دهیم.

She said that she would have been speaking at the conference by 4:00.

او گفت که تا ساعت 4 در کنفرانس سخنرانی می‌کرد.

مطالعه کنید: اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

سخن پایانی

در این مقاله از سری مقالات آموزش زبان آکادمی روان، به بررسی بهترین روش یادگیری زمان‌ها در انگلیسی و انواع زمان‌ها در زبان انگلیسی (all tenses in English) پرداختیم و 16 زمان را به طور مفصل توضیح دادیم. در صورت بروز هرگونه سوال، آن را با کارشناسان ما در میان گذاشته تا در اسرع وقت پاسخگوی شما باشند.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا