آمورش

گرامر وارونگی یا inversion در جملات انگلیسی + 30 مثال و ویدئو

در شکل گرامری ساده جملات زبان انگلیسی همیشه فعل پس از فاعل آورده می‌شود اما در برخی شرایط فعل را به قبل از فاعل منتقل می‌کنیم که به آن وارونگی در جملات انگلیسی می‌گویند. در این مقاله از آکادمی روان به بررسی دلایل جابجایی فعل و ساختار‌های مختلف آن خواهیم پرداخت.

وارونگی در جملات انگلیسی جابجایی فعل و فاعل ساختار معکوس یا وارونه با قید مثال از وارونگی با قید در جملات انگلیسی ساختار معکوس در جملات شرطی انگلیسی ساختار معکوس با قید های مکان ساختار وارونگی با so تمرین وارونگی در جملات انگلیسی پاسخ تمرین وارونگی در جملات انگلیسی ویدیو آموزشی inversion

وارونگی در جملات انگلیسی

جابجایی فعل و فاعل

برای منتقل کردن فعل به پیش از فاعل دلایل مختلفی وجود دارد. موقعیت‌هایی که وارونگی در جملات انگلیسی کاربرد دارد معمولا شامل سوالات پرسشی است.

 • ساخت سوالات از جملات ساده زبان انگلیسی

به جمله You are tired دقت کنید. در این جمله you فاعل است و فعل پس از آن قرار می‌گیرد اما اگر بخواهیم همین جمله را سوالی کنیم، فعل به پیش از فاعل منتقل شده و جمله نهایی به شکل زیر بیان می‌شود:

Are you tired

از آنجایی که در این پرسش فعل پیش از فاعل قرار گرفته است پس نوعی وارونگی در جملات انگلیسی است.برای گرامر جملات سوالی “بله – خیر” در انگلیسی | yes/no questions +مثال‌ کلیک کنید.

دقت داشته باشید در جملاتی که حاوی دو فعل هستند، فعل اول را به قبل از فاعل منتقل کنید.

با دو زمان فعل اجازه داریم جای فعل و فاعل را تغییر دهیم:

 • حال ساده با ‘be’: am I / are you / is he
 • گذشته ساده با با ‘be’: were you / was she

در زمان افعال دیگر جای فاعل و فعل کمکی را عوض کرده و قسمت های دیگر فعل را جابه‌جا نمی‌کنیم:

 • حال استمراری: am I going / are you going
 • ماضی استمراری: was he going / were they going
 • حال کامل: have we gone / has she gone
 • حال کامل استمراری: has she been going / have they been going
 • گذشته کامل: had you gone
 • گذشته کامل استمراری: had he been going
 • آینده ساده: will they go
 • آینده استمراری: will you be going
 • آینده کامل: will they have gone
 • آینده کامل استمراری: will she have been going
 • افعال Modal: should I go / would you go

بیشتر اوقات از وارونگی برای ساخت سوال استفاده می‌کنیم اما گاهی اوقات در حالت غیر سوالی هم کاربرد دارد.

وارونگی در جملات انگلیسی

وارونگی در جملات انگلیسی

ساختار معکوس یا وارونه با قید

در جملاتی که قید یا عبارت قیدی در ابتدای آن می‌آید، وارونگی جملات زبان انگلیسی کاربرد دارد. معمولاً برای تأکید بر آن‌چه می‌گوییم، عبارت قیدی را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم این کار باعث می‌شود جمله ما غافلگیر کننده یا هیجان انگیز به نظر برسد. اگر نمی‌خواهید این تصور را ایجاد کنید، می‌توانید عبارت منفی را به صورت عادی قرار دهید. به طور مثال به جمله زیر توجه کنید:

Seldom have I seen such beautiful work

به ندرت کاری به این زیبایی دیده بودم

در این جمله Seldom یک قید است و فعل به قبل از فاعل منتقل شده پس می‌توان آن را یک جمله معکوس در نظر گرفت. حال همین جمله را می‌توان به شکل زیر نوشت:

I have seldom seen such beautiful work

در این جمله Seldom در مکان عادی خود قرار گرفته است پس از وارونگی جملات در زبان انگلیسی استفاده نمی‌کنیم.

از دست ندهید: قید در انگلیسی چیست؟ | (5 نوع قید انگلیسی + 50 مثال کاربردی)

مثال از وارونگی با قید در جملات انگلیسی

Never had she seen such a beautiful sight before

او هرگز چنین منظره زیبایی را ندیده بود

Seldom do we see such an amazing display of dance

به ندرت شاهد چنین نمایش شگفت انگیزی از رقص هستیم

Rarely will you hear such beautiful music

به ندرت چنین موسیقی زیبایی را خواهید شنید

Only then did I understand why the tragedy had happened

فقط آن موقع بود که فهمیدم چرا این فاجعه رخ داده است

Not only does he love chocolate and sweets but he also smokes

او نه تنها عاشق شکلات و شیرینی جات است، بلکه سیگار هم می‌کشد

No sooner had we arrived home than the police rang the doorbell

به محض اینکه به خانه رسیدیم، پلیس زنگ در را زد

Only later did she really think about the situation

کمی بعد او واقعاً به وضعیت فکر کرد

Only in this way could John earn enough money to survive

فقط از این طریق جان می توانست پول کافی برای زنده ماندن به دست آورد

In no way do I agree with what you’re saying

من به هیچ وجه با آنچه شما می گویید موافق نیستم

On no account should you do anything without asking me first

بدون این که از من سوال کنید، به هیچ وجه نباید کاری انجام دهید

در برخی از جملات، قسمت وارونه در بخش دوم می‌آید. مانند مثال‌هایی که در ادامه مطالعه می‌کنید.

Not until I saw John with my own eyes did I really believe he was safe

تا زمانی که جان را با چشمان خودم ندیدم، واقعاً باور نکردم که او در امان است

Only after I’d seen her flat did I understand why she wanted to live there

فقط بعد از اینکه آپارتمانش را دیدم فهمیدم که چرا می‌خواست آنجا زندگی کند

Only when we’d all arrived home did I feel calm

تنها زمانی که همه به خانه رسیدیم، احساس آرامش کردم

Only by working extremely hard could we afford to eat

فقط با کار بسیار سخت می توانستیم غذا بخوریم

نکته) ما فقط زمانی از وارونگی استفاده می کنیم که قید کل عبارت را توصیف می‌کند و نه زمانی که اسم را توصیف می‌کند. مانند:

Hardly anyone passed the exam

ساختار معکوس در جملات شرطی انگلیسی

ساختار معکوس در جملات شرطی انگلیسی هم کاربرد دارد. در جملات شرطی که حاوی ‘had’ ‘were’ و’should’ و ‘if’ هستند، می‌توانیم از ساختار وارونگی در جملات انگلیسی استفاده کنیم. در این جملات ‘if’ حذف شده و فعل به ابتدای جمله منتقل می‌گردد.

Normal conditional: If I had been there, this problem wouldn’t have happened

جمله شرطی عادی: اگر من آنجا بودم، این مشکل پیش نمی‌آمد

Conditional with inversion: Had I been there, this problem wouldn’t have happened

جمله شرطی با گرامر وارونگی: اگر من آنجا بودم، این مشکل پیش نمی‌آمد

مثال 2

Normal conditional: If we had arrived sooner, we could have prevented this tragedy

جمله شرطی عادی: اگر زودتر رسیده بودیم می توانستیم جلوی این فاجعه را بگیریم

Conditional with inversion: Had we arrived sooner, we could have prevented this tragedy

جمله شرطی با وارونگی: اگر زودتر می‌رسیدیم می‌توانستیم جلوی این فاجعه را بگیریم

ساختار معکوس با قید های مکان

اگر عبارت قید مکان را در ابتدا جمله قرار دهیم می‌توانیم از گرامر وارونگی استفاده کنیم که البته این ساختار بسیار رسمی است. در این جملات قید مکان را به ابتدای جمله منتقل کرده و سپس فعل و فاعل را قرار دهید.

درس مرتبط: آموزش رایگان [قیدهای مکان انگلیسی] Adverbs of Place+ ویدئو

جمله عادی

All the money we had lost was on the table

تمام پولی که گم کرده بودیم روی میز بود

جمله با گرامر وارونگی

On the table was all the money we had lost

ساختار وارونگی با so

می‌توانیم از وارونگی بعد از “so + صفت… that ” استفاده کنیم:

جمله عادی

The girl was so beautiful that nobody could talk of anything else

دختر آنقدر زیبا بود که هیچ کس نمی‌توانست از هیچ چیز دیگری صحبت کند

جمله با گرامر وارونگی

So beautiful was the girl that nobody could talk of anythingelse

مطالعه کنید: گرامر جمله واره قیدی انگلیسی+ 30 مثال و ویدئو | adverbial clause

تمرین وارونگی در جملات انگلیسی

جملات زیرا با کمک گرامر وارونگی زبان انگلیسی، به شکل جدیدی بازنویسی کنید.

 1. John had never been to such a fantastic restaurant
 2. I in no way want to be associated with this project
 3. They had no sooner eaten dinner than the ceiling crashed onto the dining table
 4. I had scarcely finished writing my essay when the examiner announced the end of the exam
 5. I seldom leave my house so early.
 6. People rarely appreciate this musician’s talent
 7. We would understand what had happened that night only later
 8. They had met such rude people nowhere before
 9. He understood little about the situation
 10. The children should on no account go on their own

پاسخ تمرین وارونگی در جملات انگلیسی

 1. Never had John been to such a fantastic restaurant
 2. In no way do I want to be associated with this project
 3. No sooner had they eaten dinner than the ceiling crashed onto the dining table
 4. No sooner had they eaten dinner than the ceiling crashed onto the dining table
 5. Seldom do I leave my house so early
 6. Rarely do people appreciate this musician’s talent
 7. Only later would we understand what had happened that night
 8. Nowhere had they met such rude people before
 9. Little did he understand about the situation
 10. On no account should the children go on their own

ویدیو آموزشی inversion

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا