آمورش

گرامر جملات سوالی “بله – خیر” در انگلیسی | yes/no questions +مثال‌

همان‌طور که از نام جملات سوالی yes/no question پیداست، جواب این سبک سوالات با بله یا خیر داده می‌شود. این بدان معناست که وقتی سؤالات بله/خیر می‌پرسیم، منتظر پاسخ بله یا خیر هستیم. به طور کلی در زبان انگلیسی دو نوع سوال داریم: سوالات بله و خیر و سوالات Wh.

برای تشکیل جملات سوالی yes/no question ، از افعال کمکی (be، do و have) یا افعال مدال (can، may، و … ) استفاده می‌کنیم. دقت داشته باشید که در ساخت سوالات بله/خیر از what, how, why, who استفاده نمی‌شود، چون جواب به آن‌ها با کمک بله یا خیر داده نخواهد شد.

yes/no question در همه ی زمان‌ها جملات سوالی yes/no question با افعال To Be Be به عنوان فعل کمکی در سوالات بله-خیر پاسخ جملات سوالی yes/no question با افعال To Be جملات سوالی yes/no question با Do پاسخ جملات سوالی yes/no question با Do جملات سوالی yes/no question با Have پاسخ جملات سوالی yes/no question با Have جملات سوالی yes-no question با افعال مدال نمونه تمرین yes-no question با جواب

yes/no question در همه ی زمان‌ها

در ساخت جملات بله/ خیر در مکالمه زبان انگلیسی، می‌توان بسته به سوال مورد نظر و زمان انجام آن از افعال am, is, are, was, were, have, had, do, does, did, can, will, should کمک گرفت.

سوال بله-خیر در انگلیسی چیست؟

جملات سوالی yes/no question با افعال To Be

Be ( am, is, are, was, were ) + فاعل + ….

فاعل

زمان حال زمان گذشته
I am

was

He, She, It

is was
We, You, They are

were

مثال در جمله

برای ساخت سوال، باید فعل to be را به ابتدای جمله منتقل کرده و فاعل را در جایگاه دوم قرار دهید.

جمله

سوال

.I am a doctor

من دکتر هستم

?Am I a doctor

.He is from England
او اهل انگلستان است

?Is he from England
.We are happy
ما خوشحال هستیم

?Are we happy

.She was ready
او آماده است

?Was she ready

Be به عنوان فعل کمکی در سوالات بله-خیر

جمله

سوال

.I am studying English

در حال مطالعه انگلیسی هستم

?Am I studying English

.He is watching television

او در حال تماشای تلویزیون است

?Is he watching television

.We are working in the office

ما در دفتر کار می کنیم

?Are we working in the office

.She was waiting at the bus stop

او در ایستگاه اتوبوس منتظر بود

?Was she waiting at the bus stop

پاسخ جملات سوالی yes/no question با افعال To Be

سوالی کردن افعال to be

اغلب حالت کوتاه پاسخ‌های ذکر شده در جدول زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد اما بیان پاسخ طولانی هم با کمک خود سوال امکان پذیر است.

سوال

پاسخ کوتاه و بلند
?Am I sympathetic

آیا من دلسوز هستم؟

.Yes. / Yes, you are. / Yes, you are sympathetic
بله/ بله شما هستید. / بله شما دلسوز هستید

?Is she coming

او می‌آید؟

.No. / No, she isn’t. / No, she isn’t coming

نه / نه، او نمی آید

?Are they married
آیا آنها ازدواج کرده‌اند؟

.Yes. / Yes, they are. / Yes, they are married
بله / بله، هستند. / بله ازدواج کرده اند

?Was he nervous
او عصبی بود؟

.No. / No, he wasn’t. / No, he wasn’t nervous
نه / نه، او نبود. / نه، عصبی نبود
?Were you visiting your family
آیا به دیدن خانواده خود می رفتید؟

.Yes. / Yes, we were. / Yes, we were visiting our family
بله / بله، ما به دیدار خانواده خود رفته بودیم

?Has the statue been painted
آیا مجسمه نقاشی شده است؟

.No. / No, it hasn’t. / No, it hasn’t been painted
نه. / نه، نشده است. / نه، رنگ نشده است

مطلب مرتبط: سوالات کوتاه انگلیسی tag questions چیست؟ | هوا سرده! نیست؟

جملات سوالی yes/no question با Do

فاعل

حال گذشته
I, You, We, You, They do

did

He, She, It

does

did

Do (به عنوان یک فعل کمکی) + فعل اصلی + فاعل

جمله

سوال

.I put the keys on the table
کلیدها را روی میز گذاشتم

?Do I put the keys on the table

.She gets up early in mornings
او صبح ها زود بیدار می شود

?Does she get up early in mornings

.Coffee grows in Brazil
قهوه در برزیل رشد می‌کند

?Does coffee grow in Brazil
.You like spend time at home
دوست دارید وقت خود را در خانه بگذرانید

?Do you like spend time at home

.They write letter to me
آن‌ها برای من نامه می نویسند

?Do they write letter to me
.We drank milk
ما شیر خوردیم

?Did we drink milk

.He cleaned his room
اتاقش را تمیز کرد

?Did he clean his room

از دست ندهید: زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

پاسخ جملات سوالی yes/no question با Do

سوال

پاسخ
?Do you prefer your coffee black

آیا قهوه سیاه خود را ترجیح می دهید؟

Yes. / Yes, I do. / Yes, I prefer my coffee black
بله / بله، (ترجیح) می‌دهم. / بله، من قهوه سیاه را ترجیح می‌دهم

?Do they always criticize you

آیا همیشه از شما انتقاد می‌کنند؟

No. / No, they don’t. / No, they don’t criticize me

نه. / نه، این کار را نمی کنند. / نه، از من انتقاد نمی‌کنند

?Does it work loudly?

آیا با صدای بلند کار می‌کند؟

Yes. / Yes, it does. / Yes, it works loudly

بله / بله همینطور است. / بله با صدای بلند کار می‌کند

?Does she like swimming
آیا او شنا را دوست دارد؟

No. / No, she doesn’t. / No, she doesn’t like swimming
نه / نه، او شنا را دوست ندارد

?Did he take a new car

آیا او یک ماشین جدید گرفته است؟

No. / No, she didn’t. / No, she didn’t take a new car
نه. / نه، او این کار را نکرد. / نه، او ماشین جدیدی نگرفت

جملات سوالی yes/no question با Have

جملات سوالی yes/no question با Have

جملات سوالی yes/no question با Have

فاعل

حال گذشته
I, You, We, You, They have

had

He, She, It

has

had

نکته ) اگر از “have” به عنوان فعل اصلی در جمله استفاده کنیم، باید از “do” به عنوان فعل کمکی برای ساختن جملات منفی و سوالی کمک بگیریم.

.I have a car

من یک ماشین دارم.

?Do I have a car

نکته ) اگر “have”به عنوان یک فعل کمکی در جمله حضور داشت، برای ساختن جملات منفی و سوالی از “have” استفاده می‌کنیم.

I have finished my homework

من تکالیفم را تمام کردم.

I haven’t finished my homework

من تکالیفم را تمام نکرده‌ام.

?Have I finished my homework

آیا تکالیفم را تمام کرده ام؟

جمله

سوال

.I have studied English
من زبان انگلیسی خوانده ام

?Have I studied English

.He has finished his homework
تکالیفش را تمام کرده است

?Has he finished his homework

.The film had started
فیلم آغاز شده بود

?Had the film started

.We had locked the door
در را قفل کرده بودیم

?Had we locked the door

سوال بله خیر yes-no in English

پاسخ جملات سوالی yes/no question با Have

سوال

جمله
?Have you ever seen any rainbow
آیا تا به حال رنگین کمانی دیده اید؟

Yes. / Yes, I have. / Yes, I have seen a rainbow before

?Have I met your family
آیا من خانواده شما را ملاقات کرده ام؟

No. / No, you haven’t. / No, you haven’t met my family

?Has it been started
شروع شده است؟

Yes. / Yes, it has. / Yes, it has been started.
?Had we sold our stock
آیا سهام خود را فروخته بودیم؟

No. / No, we hadn’t. / No, we had sold our stock

?Had they been married
آیا آنها ازدواج کرده بودند؟

Yes./ Yes, they had. / Yes, they had been married

جملات سوالی yes-no question با افعال مدال

در زبان انگلیسی افعال مدال زیادی وجود دارد؛ مانند:

Can

Will Shall
Could Would

Sould

May

Must Ought to
Might Have to

Had better

جمله

سوال

.I may visit you tomorrow
ممکن است فردا به شما سر بزنم

?May I visit you tomorrow

.You can repeat it
می توانید آن را تکرار کنید

?Can you repeat it
.We should stay here
ما باید اینجا بمانیم

?Should we stay here

.They might come
ممکن است بیایند

?Might they come

نمونه تمرین yes-no question با جواب

جملات زیر را به سوال yes/no question تبدیل کنید.

.He loves this town

او این شهر را دوست دارد.

.They like soccer

آن‌ها فوتبال را دوست دارند.

.They are nice

آن‌ها خوب هستند.

.They went to the swimming pool

به استخر رفتند.

.She wastes her money on jewelery

او پول خود را برای جواهرات هدر می‌دهد.

.He decided to leave his wife

تصمیم گرفت همسرش را ترک کند.

.She wakes up early

او زود از خواب بیدار می شود.

.He was born in this town

او در این شهر به دنیا آمد.

پاسخ

?Does he love this town

?Do they like soccer

?Are they nice

?Did they go to the swimming pool

?Does she waste her money on jewelery

?Did he decide to leave his wife

?Does she wake up early

?Was he born in this town

در ویدئوی زیر، آموزش ساختار yes-no question را مشاهده کنید.

برای آموزش رایگان سایر درس‌های گرامر زبان انگلیسی کلیک کنید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا