آمورش

پسوند انگلیسی چیست؟ (suffixes) | لیست کامل + انواع پسوند انگلیسی

بسیاری از کلمات در زبان انگلیسی از ریشه یا کلمه پایه تشکیل شده و با افزودن پسوندهای مختلف می‌تواند طیفی از کلمات جدید را تشکیل داد. پسوندهای انگلیسی ، حرف یا گروهی از حروف را شامل می‌شوند که برای ساختن کلمه جدید به آخر کلمه اضافه می‌گردند.

با دانستن پسوندهای انگلیسی، می‌توانید معنی لغات جدید را با استفاده از ریشه‌یابی پیدا کنید و در یادگیری زبان انگلیسی پیشرو باشید! در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا انواع پسوندهای انگلیسی را بررسی کنیم.

ساختار لغت انگلیسی با اضافه کردن پسوند پسوندهای رایج انگلیسی انواع پسوند در انگلیسی 1. پسوندهای انگلیسی اسم ساز 2. پسوندهای انگلیسی صفت ساز 3. پسوند قیدساز 4. پسوندهای انگلیسی فعل ساز قوانین املایی اضافه شدن پسوندهای انگلیسی تکرار حرف بی‌صدا

ساختار لغت انگلیسی با اضافه کردن پسوند

پسوندهای انگلیسی (suffixes) به انتهای کلمات اضافه شده و در معنا یا ساختار آن‌ها تغییر ایجاد می‌کند. ساختار پسوندها پیچیده نیست و تنها کافیست پسوند مناسب را در کنار پایه کلمه قرار دهید. به عنوان مثال، فعل read با افزودن پسوند er به اسم reader تبدیل شده و به طور مشابه، read با اضافه کردن پسوند able به صفت readable تبدیل می‌شود.

forget, use + -ful > forgetful, useful

state, govern + -ment > statement, government

complicate, create + -ion > complication, creation

پسوندهای رایج انگلیسی

لیست پسوندهای انگلیسی

پسوندهای انگلیسی شامل طیف وسیعی از کلمات شده و در دسته‌های مختلف پسوند اسم ساز، پسوند قید ساز، پسوند صفت ساز و پسوند فعل ساز جای می‌گیرند اما چند پسوند به طور کلی، بیشتر از سایر پسوندها مورد استفاده قرار گرفته که در جدول زیر به آن پرداخته‌ایم.

لینک مفید: 10 مورد از دلایل اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در دنیای امروز

لیست پسوندهای رایج انگلیسی با معنی

پسوند

معنی

مثال

-ant/-ent

کسی که کاری انجام می‌دهد یا

چیزی که کارکرد خاصی دارد

student, president, resident, assistant, accountant

دانش آموز، رئیس جمهور، ساکن، دستیار، حسابدار

-ee

کسی که کاری انجام می دهد

interviewee, referee, trainee, employee, refugee, trustee, lessee, retiree

مصاحبه شونده، داور، کارآموز، کارمند، پناهنده، امانت دار، مستأجر، بازنشسته

-er, -or

کسی که کاری انجام می دهد، چیزی که کار خاصی را انجام می دهد

writer, teacher, worker, dancer, buyer, actor, supervisor

نویسنده، معلم، کارگر، رقاص، خریدار، بازیگر، سرپرست

-ism

اعتقاد، رفتار، نظریه یا عمل

journalism, criticism, vegetarianism, humanism

روزنامه نگاری، انتقاد، گیاهخواری، انسان گرایی

-ist

شخص مرتبط با…

journalist, feminist, violinist, pianist

روزنامه نگار، فمینیست، نوازنده ویولن، پیانیست

-ment

تشکیل اسم های انتزاعی government, enjoyment, management, improvement, development

دولت، لذت، مدیریت، بهبود، توسعه

-ness

کیفیت یا حالت happiness, kindness, forgiveness, goodness

شادی، مهربانی، بخشش، خوبی

-sion, -tion کیفیت یا حالت

discussion, excursion, population, information, communication, question

بحث، گردش، جمعیت، اطلاعات، ارتباطات، پرسش

-ship کیفیت یا حالت

friendship, citizenship, leadership, membership

دوستی، شهروندی، رهبری، عضویت

-ity

کیفیت یا حالت

ability, security, similarity, curiosity

توانایی، امنیت، شباهت، کنجکاوی

انواع پسوند در انگلیسی

types of suffixes

1. پسوندهای انگلیسی اسم ساز

اسم‌ها نقش مهمی را در جملات ایفا کرده و از آن‌ها برای شناساندن یک فرد، مکان، چیز یا ایده استفاده می‌کنند. برخی پسوندها می‌توانند با اضافه شدن به انتهای کلمه، آن‌ها را به اسم تبدیل کنند که در جدول زیر به طور کامل درج شده‌اند.

از دست ندهید: روش جمع بستن اسم‌ها در انگلیسی

پسوند

مثال
-age

baggage, village, postage

چمدان، روستا، هزینه پست

-al

arrival, burial, deferral

ورود، تدفین، تعویق

-ance/-ence

defence, insistence

دفاع، اصرار

-dom

boredom, freedom, kingdom

خستگی، آزادی، پادشاهی

-ee

employee, trainee

کارمند، کارآموز

-er/-or

driver, writer, director

راننده، نویسنده، کارگردان

-hood

brotherhood, childhood, neighbourhood

برادری، کودکی، همسایگی

-ism

capitalism, Marxism, socialism

سرمایه داری، مارکسیسم، سوسیالیسم

-ist

capitalist, Marxist, socialist

سرمایه دار، مارکسیست، سوسیالیست

-ity/-ty

brutality, equality, cruelty

بی رحمی، برابری، ظلم

-ment

amazement, disappointment, parliament

شگفتی، ناامیدی، مجلس

-ness

happiness, kindness, usefulness

شادی، مهربانی، سودمندی

-ry

entry, ministry, robbery

ورود، وزارت، دزدی

-ship

friendship, membership, workmanship

دوستی، عضویت، طرز کار

-sion/-tion/-xion

expression, population, complexion

بیان، جمعیت، رنگ

2. پسوندهای انگلیسی صفت ساز

از آنجایی که می‌توانید پسوند اسم ساز داشته باشید، منطقی است که بتوانید پسوندهای صفت ساز نیز داشته باشید. این پسوندها برای ساختن کلماتی بکار می‌روند که می‌خواهید از آن‌ها برای توصیف استفاده کنید.

لینک مفید: تفاوت و تشخیص اسم و صفت در انگلیسی

پسوند

مثال

-able/-ible

drinkable, portable, flexible

قابل شرب، قابل حمل، قابل انعطاف

-al

brutal, formal, postal

بی رحمانه، رسمی، پستی

-en

broken, golden, wooden

شکسته، طلایی، چوبی

-ese

Chinese, Japanese, Vietnamese

چینی، ژاپنی، ویتنامی

-ful

forgetful, helpful, useful

فراموشکار، کمک کننده، مفید

-i

Iraqi, Pakistani, Yemeni

عراقی، پاکستانی، یمنی

-ic

classic, Islamic, poetic

کلاسیک، اسلامی، شاعرانه

-ish

British, childish, Spanish

بریتانیایی، کودکانه، اسپانیایی

-ive

active, passive, productive

فعال، منفعل، سازنده

-ian

Canadian, Malaysian, Peruvian

کانادایی، مالزیایی، پرویی

-less

homeless, hopeless, useless

بی خانمان، ناامید، بی فایده

-ly

daily, monthly, yearly

روزانه، ماهانه، سالانه

-ous

cautious, famous, nervous

محتاط، مشهور، عصبی

-y

cloudy, rainy, windy

ابری، بارانی، طوفانی

3. پسوند قیدساز

اطلاعات در یک جمله نقشی کلیدی دارند بنابراین قیدها مهم هستند زیرا اطلاعاتی را در مورد صفت ها یا افعال منتقل می‌کنند. می‌توان با اضافه کردن برخی از پسوندها به ریشه کلمات، حالت قیدی آن‌ها را ایجاد کرد.

لینک مرتبط: انواع قید در زبان انگلیسی

پسوند

مثال

-ly

calmly, easily, quickly

آرام، آسان، سریع

-ward(s)

downwards, homeward, upwards

به سمت پایین، به سمت خانه، به سمت بالا

-wise

anti-clockwise, clockwise

خلاف جهت عقربه های ساعت، در جهت عقربه های ساعت

4. پسوندهای انگلیسی فعل ساز

در جملات از فعل برای بیان حالت یا کاری استفاده می‌شوند و جز اصلی‌ترین بخش‌های یک جمله به شمار می‌رود. چند پسوند وجود دارند که می‌توانند فعل ساز باشند.

مطالعه کنید: آموزش فعل در زبان انگلیسی | انواع فعل + مثال

پسوند

مثال

-ate

complicate, dominate

پیچیده کردن، تسلط یافتن

-en

harden, soften, shorten

سخت شدن، نرم کردن، کوتاه کردن

-ify

beautify, clarify, identify

زیبا کردن، روشن کردن، شناسایی کردن

-ise/-ize

economise, realise, industrialize

اقتصادی کردن، تحقق بخشیدن، صنعتی کردن

قوانین املایی اضافه شدن پسوندهای انگلیسی

قوانین املایی پسوند انگلیسی

ممکن است پسوندهایی که در انتهای کلمه قرار می‌گیرند، املای آن را به طور کامل تغییر دهند.

در مثال بالا، حرفe قرار گرفته در کلمات complicate , create با اضافه شدن پسوند ion ناپدید می‌شود.

beauty, duty + -ful → beautiful, dutiful

در این کلمه y به i تغییر پیدا می‌کند.

heavy, ready + -ness → heaviness, readiness

در این کلمه y به i تغییر پیدا می‌کند.

able, possible + -ity → ability, possibility

حرف -le به il تغییر می‌کند.

permit, omit + -ion → permission, omission

حرف t به ss تغییر پیدا می‌کند.

تکرار حرف بی‌صدا

  • اگر یک کلمه به حرف صدادار کوتاه و حرف بی‌صدا ختم شود، حرف بی‌صدا تکرار خواهد شد و سپس پسوند به آن اضافه می‌شود، مانند:

fat + -er = Fatter

flip + -ed = flipped

  • در صورتی که کلمه‌ای بیش از یک سیلاب یا بخش داشته باشد و به حرف «l» ختم شود، باید موقع اضافه کردن پسوند، حرف «l» را تکرار کنیم، مانند:

compel + -ing = compelling

fulfil + -ment = fulfillment

  • اگر کلمه‌ای به «e» ناخوانا ختم شود و به آن پسوندی اضافه شود که با حرف صدادار شروع می‌شود، «e» باید از آخر کلمه حذف شود، مانند:

make + -er = maker

adore + -able = adorable

  • اگر کلمه‌ای به «ce» یا «ge» ختم شود و پسوند با حرف «a» یا «o» شروع شود، «e» در انتهای کلمه باقی می‌ماند، مانند:

advantage + -ous = advantageous

change + -able = changeable

courage + -ous = courageous

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا