آمورش

لغات تخصصی رشته مهندسی برق به انگلیسی + آموزش تصویری

مهندسی برق یکی از محبوب‌ترین رشته‌های دانشگاهی در ایران و جهان است. دانشجویان این رشته جزو گروه‌هایی هستند که زیاد به خارج از ایران مهاجرت می‌کنند. آشنایی با اصطلاحات رایج و لغات تخصصی رشته مهندسی برق به انگلیسی برای هر دانشجویی در این رشته ضروری است.

دانستن لغات تخصصی مهندسی برق هم برای برقراری ارتباط با مهندسین و متخصصین خارجی لازم است و هم برای درک و خوانش نقشه‌های برقی.
در این مطلب از آکادمی انگلیسی روان سعی کرده‌ایم تا مجموعه‌ای از رایج‌ترین اصلی‌ترین لغات تخصصی رشته مهندسی برق را برای شما گردآوری کنیم. با ما همراه باشید.

مطالعه کنید: اصطلاحات فیزیک به انگلیسی

اصطلاحات و لغات تخصصی رشته مهندسی برق همراه با ترجمه فارسی سخن آخر

اصطلاحات و لغات تخصصی رشته مهندسی برق همراه با ترجمه فارسی

لغات تخصصی رشته برق

Cofactor کوفاکتور
Compensation جبران سازی
Comparison جبران ساز
Conditional equation معادله شرطی
Conditionally stable پایداری شرطی
Conductors موصلات
Constant M-Circle مدارام متناوب
Constant M-Locks قفل‌های ام متناوب
Continued fractions کسرهای متوالی
Continuous-time زمان پیوسته
Control action عمل کنترلی
Controlled out خروجی کنترل شده
Controller کنترل‌کننده
Control signal سیگنال کنترلی
Control surfaces سطوح کنترلی
Coronational سنتی
Corner frequency فرکانس گوشه
Counterclockwise جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت
Critical بحرانی
Critically damped میرایی بحرانی
Curvilinear منحنی الخط
Cutoff frequency فرکانس قطع
Cutoff rate نرخ قطع
Damped natural frequency فرکانس طبیعی میرا شده
Damping روبرداری
Acceleration input ورودی شتاب
Accelerometer شتاب‌سنج
Adaptive control کنترل تطبیقی
Aileron الرو
Analytic function تابع تحلیلی
Angle condition شرط زاویه
Angle deficiency نقص زاویه
Array آرایه
Armature control کنترل آرمیچر
Asymptotic stability پایداری مجانبی
Auxiliary equation معادله کمکی
Bandwidth پهنای باند
Block diagram دیاگرام بلوکی
Bode plots نمودارهای بود
Branch شاخه
Breakaway point نقطه در شکست
Break frequency فرکانس شکست
Breakover point نقطه برشکست
Closed-loop پایین نریزی بسته
Field control کنترل میدان
Final value theorem قضیه مقدار نهایی
Flux جریان
Flyball governor گاورنر توپ‌گردان
Forcing function تابع وادارنده
Forward path مسیر پیشرو
Free response پاسخ آزاد
Frequency response پاسخ فرکانسی
Full-order observer رویشگر مرتبه کامل
Functional dependence وابستگی تابعی
Gain بهره
Gain crossover frequency فرکانس تقاطع بهره
Gain margin حاشیه بهره
Heaviside هوی ساید
High-pass filter فیلتر بالاگذار
Homogeneous part بخش همگن
Hurwitz هرویتز
Hurwitz criteria معیار هرویتز
Impulse function تابع ضربه
Independent state variable متغیر حالت ناوابسته
Inductance هدایت
Initial state حالت اولیه
Initial value theorem قضیه مقدار اولیه
Input matrix ماتریس ورودی
Input node گره ورودی
Input-output data داده‌های ورودی خروجی
Damping ratio نسبت میرایی
Decade دهه
Decibel دسی بل
Delay time زمان تأخیر
Desired output خروجی مطلوب
Digital control کنترل دیجیتال
Direct polar plot نمودار قطبی مستقیم
Direct transmission انتقال مستقیم
Discrete-time زمان گسسته
Design طراحی
Disturbance signal سیگنال اغتشاش
Dominant poles قطب‌های غالب
Dynamic دینامیک
Eigenvalue مقدار ویژه
Elevator بالابر
Encirclement دور زدن
Energy-storage نگهدارنده انرژی
Error خطا
Error coefficient ضریب خطا
Estimated تخمین زده شده
Estimation تخمین
External description توصیف خارجی
External disturbances اغتشاشات خارجی
Fundamental matrix ماتریس اساسی
Feedback فیدبک، بازخورد
Feedback compensation جبرانسازی فیدبک
Feedback control کنترل فیدبک
Feedforward control کنترل پیش‌خور
Natural frequency فرکانس طبیعی
Negative feedback فیدبک منفی
Nichols chart چارت نیکلز
Node گره
Non causal غیرعلی
Nonlinear غیرخطی
Nonminimum phase غیرمینیمم فاز
Nonsingular ناویژه
Non touching loops حلقه‌های مجزا
Nth order system سیستم مرتبه اِنم
Nyquist نایکویست
Nyquist contour مسیر تایکویست
Nyquist plot نمودار نایکویست
Observability ماتریس رؤیت‌پذیری
Observable رؤیت‌پذیر
Observation error خطای رؤیت
Observer رؤیت‌گر
Observer matrix ماتریس رؤیت‌گر
Octave اکتاو
Offset افست
Open-loop حلقه باز
Operating point نقطه کار
Order مرتبه
Output node گره خروجی
Output matrix ماتریس خروجی
Overdamped میرای شدید
Overshoot فراجهش
Insignificant poles قطب‌های کم اثر
Intelligent control کنترل هوشمند
Internal description توصیف داخلی
Inverse Nyquist plot نمودار معکوس نایکویست
Inverse unstable معکوس ناپایدار
Laplace transform تبدیل لاپلاس
Linear خطی
Load بار
Load disturbances اغتشاشات بار
Load impedance امپدانس بار
Log magnitude لگاریتم دامنه
Loop حلقه
Loop gain بهره حلقه
Lowpass filter فیلتر پایین‌گذر
Magnitude دامنه
Magnitude condition شرط دامنه
Mason’s gain formula فرمول بهره میسن
Maximum overshoot فراجهش حداکثر
Minimal realization تحقق مینیمال
Minimum phase مینیمم فاز
Mixed node گره مخلوط
Modern control کنترل مدرن
Motor shaft شفت موتور
Multiplicity تعدد
Multivariable control کنترل چند متغیره
Ramp error constant ثابت خطای شیب
Ramp function تابع شیب
Random تصادفی
Random noise نویز تصادفی
Realization تحقق
Reconstruction بازسازی
Reduced-order observer رویشگر مرتبه کاهش یافته
Reference input ورودی مرجع
Regulator رگولاتور
Relative damping ratio نسبت میرایی نسبی
Resonant frequency فرکانس تشدید
Resonant peak مستیغ تشدید
Response پاسخ
Rise time زمان صعود
Robust مقاوم
Root contours مسیرهای ریشه
Root locus مکان ریشه
Routh array آرایه روث
Routh criteria معیار روث
Rudder سکان
Semi-log paper کاغذ نیمه‌لگاریتمی
Sensitivity حساسیت
Series سری
Series compensation جبرانسازی سری
Servo سرو
Servomechanism سرومکانیزم
Setpoint نقطه نشانده
Parabolic error constant ثابت خطای سهموی
Parabolic function تابع سهموی
Parallel موازی
Path مسیر
Path gain بهره مسیر
Peak resonance تشدید مستیغ
Peak time زمان تشدید
Phase فاز
Phase crossover frequency فرکانس تقاطع فاز
Phase lag پس‌فاز
Phase lag-lead پس‌پیش فاز
Phase lead پیش‌فاز
Phase margin حاشیه فاز
Phase shift انتقال فاز
Phasor diagram دیاگرام فازور
Physical variables متغیرهای فیزیکی
Pitch فراز
Plant دستگاه
Polar plot نمودار قطبی
Pole قطب
Pole placement جایابی قطب
Pole-zero cancellation حذف قطب-صفر
Polynomial function تابع چندجمله‌ای
Process فرایند
Proper سره، معمول
Proportional-derivative تناسبی-مشتقی
Proportional-integral تناسبی-انتگرال
Takeoff point نقطه خروج
Time constant ثابت زمانی
Time delay تأخیر زمانی
Time domain حوزه زمان
Thrust پیشرانه
Tolerance تلرانس
Torsional spring constant ثابت فنر پیچشی
Torque گشتاور
Transfer function تابع انتقال
Transient response پاسخ گذرا
Transmittance انتقال
Uncertainty نامعینی
Undamped میرانشده
Underdamped میرایی ضعیف
Unit ramp input ورودی شیب واحد
Unit step پله واحد
Unknown system سیستم ناشناخته
Unstable ناپایدار
Velocity input ورودی سرعت
Zero صفر
Zero input response پاسخ ورودی صفر
Zero state response پاسخ حالت صفر
Ziegler-Nichols زیگلر-نیکولز
Settling time زمان استقرار
Signal flow graph نمودار گذر سیگنال
Singular ویژه
Sink سینک
Sinusoidal function تابع سینوسی
Solenoid سولنوئید
Source منبع
Spiral حلزونی
Spiral اسپایرول
Stability پایداری
Stabilization پایدار سازی
State حالت
State controllable کنترل‌پذیر حالت
State feedback فیدبک حالت
State matrix ماتریس حالت
State space فضای حالت
State transition matrix ماتریس انتقال حالت
State uncontrollable کنترل‌ناپذیر حالت
State variable متغیر حالت
State vector بردار حالت
Steady-state error خطای حالت ماندگار
Steady-state response پاسخ حالت ماندگار
Step error constant ثابت خطای پله
Step function تابع پله
Strictly proper اکیدا‌سره، اکیداً معمول
Summing point نقطه جمع
Superposition principle اصل جمع شناسایی سیستم
System identification شناسایی سیستم
System order مرتبه سیستم
System type نوع سیستم
Avalanche effect اثر بهمن
Abrupt junction اتصال ناگهانی
Acetone استون
Arrester, surge arrester برقگیر، برقگیر
Annealing آنیل کردن
Beveling اریب کردن
Bias Reverse سوگیری معکوس
Band gap شکاف باند
Brushless بدون برس
Buried oxide اکسید مدفون
Breakdown voltage ولتاژ شکست
Donor wafer ویفر دهنده
Body potential پتانسیل بدنه
Conduction band باند هدایت
Coating پوشش
Circulating third harmonic هارمونیک سوم در حال گردش
Doping دوپینگ
Donor اهدا کننده
Differential Current Protection حفاظت جریان دیفرانسیل
Device layer لایه دستگاه
Drain زه کشی
Devices دستگاه‌ها
Electron-hole pair جفت الکترون-حفره
Excitation System Stabilizer تثبیت کننده سیستم تحریک
Excitation Limiter and Protection Over محدود کننده تحریک و محافظت بیش از حد
Electrical interconnection اتصال برق
Electron mobility تحرک الکترون
Equivalent معادل
Forward bias تعصب رو به جلو
Field Ground Protection حفاظت از زمین میدانی
Flicker سوسو زدن
Fully-depleted کاملاً تخلیه شده
Floating-body effects اثرات بدن شناور
Guard ring حلقه نگهبانی
Gain Reduction Transient کاهش نویز گذرا
Generator Synchronizing همگام سازی ژنراتور
Ground-monitoring مانیتورینگ زمینی
Grounding زمین کردن کامپیوتر
Impulse level سطح ضربه
Inverter معکوس کننده
Implanted oxygen اکسیژن کاشته شده
Junction leakage نشت اتصال
Loss of excitation از دست دادن هیجان
Latch-up لچ آپ
Inrush current جریان هجومی
Implantation کاشت
Layout (area) چیدمان (منطقه)
Interface رابط
Low-power logic circuits مدارهای منطقی کم مصرف
Non-tripping بدون زمین خوردن
Negative Sequence Protection محافظت از توالی منفی
Off Line, Offline آفلاین، غیربرخط
Operating winding سیم پیچ عملیاتی
Overloading اضافه بار
Operating voltage ولتاژ بهره برداری
Passivation منفعل شدن
Power System Stabilizer تثبیت کننده سیستم قدرت
Power Factor ضریب قدرت
Positive sequence دنباله مثبت
Polycrystalline پلی کریستال
Power consumption مصرف برق
Punch-through پانچ از طریق
Restraining Relay رله مهار
Solenoid-activated brushless براشلس فعال شده با شیر برقی
Reverse Power Relay رله برق معکوس
Shaft driven محور محور
Stator Overcurrent Protection حفاظت از جریان اضافه استاتور
Stator Ground Protection حفاظت از زمین استاتور
Skin effect اثر پوستی
Switchgear تابلو برق
Silicon-on-insulator عایق سیلیکون روی
Short-channel effects جلوه‌های کانال کوتاه
Substrate لایه
Source منبع
Sidewall دیواره کناری
Small junction leakage current جریان نشتی اتصال کوچک
Shallow-trench-isolation جداسازی کم عمق سنگر
Thermal effect اثر حرارتی
Tunneling تونل زنی
Transient forcing capability قابلیت اجبار گذرا
Tripping سکندری خوردن
Triple harmonics هارمونیک‌های سه گانه
Under Excitation Limiter تحت محدود کننده تحریک
Undoped دوپ نشده
Volts-Hertz Limiter and Protection محدود کننده و حفاظت ولت-هرتز
Voltage Collapse سقوط ولتاژ
Voltage Magnitude بزرگی ولتاژ
Voltage frequency فرکانس ولتاژ
Voltage phase rotation چرخش فاز ولتاژ
Voltage phase angle زاویه فاز ولتاژ
Voltage Regulator تنظیم کننده ولتاژ
Zener effect اثر زنر

از دست ندهید: کاربرد get و become در انگلیسی

سخن آخر

در این مطلب سعی کردیم فهرستی از بهترین و اصلی‌ترین لغات تخصصی رشته مهندسی برق را همراه با ترجمه فارسی برای شما جمع‌آوری کنیم. آشنایی با این لغات جدای از متخصصین رشته برق قدرت و الکترونیک، می‌تواند برای هر زبان‌آموزی نیز مفید باشد. امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید.

مطالب خواندنی: اصطلاحات شیمی به انگلیسی
اصطلاحات مهندس عمران به انگلیسی
اصطلاحات پزشکی به انگلیسی
اصطلاحات حقوقی به انگلیسی

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا