آمورش

آموزش گرامر [اسم با حرف اضافه] در انگلیسی | Nouns + Prepositions

حرف اضافه کلمه یا گروهی از کلمات هستند که قبل از یک اسم، ضمیر یا عبارت اسمی برای نشان دادن جهت، زمان، مکان، مکان، روابط مکانی یا معرفی یک شیء استفاده می شود. برخی از نمونه های حروف اضافه کلماتی مانند “in”، “at”، “on”، “of” و “to” هستند. در این مقاله با ما همراه باشید تا به بررسی کاربرد اسم با حرف اضافه بپردازیم.

حروف اضافه‌ای که با اسم استفاده می‌شوند قوانین حروف اضافه همراه با اسم در زبان انگلیسی ویدئو حروف اضافه ای که بعد از اسم می‌آیند نمونه‌هایی از حروف اضافه رایج با اسم‌ها اسم با حرف اضافه By اسم با حرف اضافه For Noun + of اسم با حرف اضافه In حرف اضافه On حرف اضافه Of حرف اضافه To حرف اضافه With حرف اضافه Between قوانین کلی حرف اضافه در زبان انگلیسی حرف اضافه زمان در انگلیسی حرف اضافه مکان حروف اضافه برای بیان Spatial

حروف اضافه‌ای که با اسم استفاده می‌شوند

چند حروف اضافه را می‌توان همراه با اسم‌ها برای اتصال، تأکید یا شفاف‌سازی در جملات استفاده کرد. در این ترکیب، حرف اضافه همیشه بعد از اسم می آید. رایج‌ترین حروف اضافه مورد استفاده برای اسم‌ها در زبان انگلیسی عبارتند از:

to

for

of

in

on

at

from

with

about

between

حروف اضافه با اسم

قوانین حروف اضافه همراه با اسم در زبان انگلیسی

هیچ قاعده دقیقی وجود ندارد که تعیین کند کدام حرف اضافه به کدام اسم متصل می‌شود. با این حال به صورت تجربی به شما ثابت خواهد شد که بیشتر مواقع حروف اضافه مرتبط با اسم‌های مترادف یکسان است. به طور مثال حرف اضافه‌ای که برای اسم respect (احترام) به کار برده می‌شود مشابه حرف اضافه کلمات admiration یا esteem است.

I could never lose respect for you

I could never lose admiration for you

I could never lose esteem for you

در مثال بالا، حرف اضافه صرف نظر از این‎‌‌که چه مترادفی به کار می‌رود، تغییر نمی‌کند. البته در نظر داشته‌باشید همیشه این‌طور نیست؛ بنابراین این قانون را به عنوان یک قانون قطعی در نظر نگیرید. مثال‌های زیر مواردی را نشان می‌دهند که در آن حرف اضافه با مترادف‌های اسم اصلی تغییر می‌کند:

My addiction to coffee is unhealthy

اعتیاد من به قهوه ناسالم است

My obsession with coffee is unhealthy

My dependence on coffee is unhealthy

قانون 2 ) برای بسیاری از کلمات، حروف اضافه استفاده شده برای اسم‌ها، همان حروف اضافه ای هستند که با فرم های فعل مرتبط با آن اسم‌ها استفاده می‌گردد.

مطالعه کنید: آموزش “فعل در زبان انگلیسی” | انواع افعال انگلیسی

He discussed his reaction to the results

او درباره واکنش خود به نتایج صحبت کرد. (اسم)

He discussed how he reacted to the results

او در مورد چگونگی واکنش خود به نتایج صحبت کرد. (فعل)

I have knowledge of that particular issue

من از آن موضوع خاص اطلاع دارم. (اسم)

I know of that particular issue

من از آن موضوع خاص خبر دارم. (فعل)

مراقب باشید که به این قانون زیاد تکیه نکنید، زیرا در برخی موارد تغییر یک اسم به شکل فعل آن، حرف اضافه را تغییر می دهد.

She has an obsession with that comic book

She obsesses over that comic book

ویدئو حروف اضافه ای که بعد از اسم می‌آیند

نمونه‌هایی از حروف اضافه رایج با اسم‌ها

همانطور که اشاره شد هیچ راه خاصی برای تعیین اینکه کدام حروف اضافه با کدام اسم جفت می‌شود، وجود ندارد. تنها راه برای تسلط بر آن‌ها، استفاده در نوشتار و گفتار روزمره است. در ادامه نمونه هایی از رایج ترین حروف اضافه و اسم‌ها آورده شده است که برای تمرینات خود می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

اسم با حرف اضافه By

این حرف اضافه علیت یا تألیف را بیان می کند.

I paid the bill by check

من صورتحساب را با چک پرداخت کردم

I broke the vase by mistake

گلدان را اشتباهی شکستم

I’m afraid I bought the wrong book by mistake

می‌ترسم اشتباهاً کتاب اشتباهی خریده باشم

I saw Jack at the supermarket by chance

جک را به طور اتفاقی در سوپر مارکت دیدم

مطالعه کنید: افعال عبارتی انگلیسی (Phrasal Verbs)

اسم با حرف اضافه For

اسم + for مثال در جمله
admiration for “Penny has so much admiration for her mother.”
cure for “Health officials recently announced that a cure for the fatal disease had been found.”
desire for “My desire for success is more important than my desire for romance.”
hope for “Youths often have high hopes for humanity.”
need for “The need for social interaction is a basic human trait.”
passion for “Simply having a passion for writing doesn’t necessarily mean you will become a best-selling author.”
reason for “There is always a reason for change.”
respect for “Certain cultures promote respect for elders.”
room for “There’s room for one more person at this table.”
sympathy for “You should always have sympathy for strangers.”
talent for “Greg has a talent for stand-up comedy.”

Noun + of

اسم + of مثال در جمله
advantage of “Most people seem to underestimate the advantage of majoring in philosophy.”
disadvantage of “The disadvantage of becoming an entrepreneur is the amount of debt you can accumulate.”
fear of “My niece has a fear of the dark.”
habit of “I used to have a habit of biting my fingernails.”
intention of “Do you have any intention of going out today?”
knowledge of “Timothy’s knowledge of beekeeping is impressive.”
lack of “The police cannot arrest him due to a lack of evidence.”
memory of “I have no memory of my first year in school.”
process of “The process of elimination is a popular technique when taking multiple-choice tests.”
smell of “I love the smell of freshly baked cookies.”
sound of “Can you hear the sound of birds chirping?”
taste of “The taste of cooked octopus is an acquired one.”

از این حرف اضافه برای نشان دادن یک هدف استفاده کنید.

Let’s go for a walk

بیا بریم قدم بزنیم

We went for a swim as soon as we arrived

به محض رسیدن به شنا رفتیم

I’d love to come for a visit sometime

من دوست دارم یک وقت برای بازدید بیایم

For example, the chairs have not been replaced in months

به عنوان مثال، چند ماه است که صندلی ها تعویض نشده اند

We should take a week off to relax. For instance, we could go to the beach

باید یک هفته مرخصی بگیریم تا استراحت کنیم. مثلا ما می توانیم به ساحل برویم

اسم با حرف اضافه In

اسم + in مثال در جمله
belief in “It is not uncommon to have a belief in a higher power.”
change in “Scientists detected little change in the atmosphere.”
decrease in “A decrease in taxes would dramatically affect the economy.”
delay in “There appears to have been a delay in processing your payment.”
experience in “She has little experience in backpacking.”
increase in “I’m hoping for an increase in environmentally friendly products.”
interest in “Even as a child, the girl had an interest in archaeology.”
pleasure in “He took pleasure in playing the piano.”
reduction in “Meredith was forced to take a reduction in her pay.”
rise in “After he won the jackpot, his hometown witnessed a sharp rise in sales of lottery tickets.”

این حرف اضافه حالت شرطی بودن را بیان می کند.

I fell in love with my wife at first sight

من در همان نگاه اول عاشق همسرم شدم

Call me in case he needs some help tomorrow

اگر او فردا نیاز به کمک داشت با من تماس بگیرید

You’ll find that he is, in fact, a very kind person

متوجه خواهید شد که او در واقع فردی بسیار مهربان است

حرف اضافه On

اسم + on مثال در جمله
advice on “I read magazines for advice on relationships.”
attack on “Some view the new law as an attack on our rights.”
ban on “The early 20th century saw a short-lived ban on alcohol.”
emphasis on “She is studying East Asian cultures with an emphasis on Japanese society.”
focus on “His focus on success has hindered his social life.”
report on “The report on fast food made people more aware of the number of calories they consume.”

از این حرف اضافه برای نشان دادن وضعیت، هدف یا بیان منظور استفاده کنید.

Help! The house is on fire

کمک! خانه آتش گرفته است

I really need to go on a diet

واقعا باید رژیم بگیرم

He went away this weekend on business

او این آخر هفته برای کاری رفت

Did you break that glass on purpose

آیا از عمد آن شیشه را شکستی؟

We went on an excursion to Versailles when we were in Paris

زمانی که در پاریس بودیم به ورسای رفتیم

اسم با حرف اضافه در زبان انگلیسی

اسم با حرف اضافه در زبان انگلیسی

حرف اضافه Of

اسم + of مثال در جمله
advantage of “Most people seem to underestimate the advantage of majoring in philosophy.”
disadvantage of “The disadvantage of becoming an entrepreneur is the amount of debt you can accumulate.”
fear of “My niece has a fear of the dark.”
habit of “I used to have a habit of biting my fingernails.”
intention of “Do you have any intention of going out today?”
knowledge of “Timothy’s knowledge of beekeeping is impressive.”
lack of “The police cannot arrest him due to a lack of evidence.”
memory of “I have no memory of my first year in school.”
process of “The process of elimination is a popular technique when taking multiple-choice tests.”
smell of “I love the smell of freshly baked cookies.”
sound of “Can you hear the sound of birds chirping?”
taste of “The taste of cooked octopus is an acquired one.”

این حرف اضافه علیت یا رابطه بین موضوعات را نشان می‌دهد.

She is the cause of all his problems

او عامل تمام مشکلات اوست

He took a photograph of the mountains

از کوه ها عکس گرفت

حرف اضافه To

اسم + to مثال در جمله
access to “I couldn’t enter the building without access to the door’s password.”
addiction to “Alison has an addiction to football.”
answer to “Her answer to the teacher’s question was incorrect.”
approach to “Professor Smith’s approach to the experiment was incredibly innovative.”
damage to “The damage to the car is worse than I thought it’d be.”
dedication to “Ned has intense dedication to his schoolwork.”
devotion to “Everyone admired the doctor’s devotion to her patients.”
reaction to “The child had an adorable reaction to the kitten.”
response to “She gave no response to the question I’d asked her.”
solution to “No one could come up with a solution to the math problem.”
threat to “Climate change is a potential threat to certain species.”

حرف اضافه With

از With برای توصیف روابط یا ارتباطات استفاده کنید.

​My friendship with Mary is wonderful

دوستی من با مریم فوق العاده است

Have you had any contact with Sarah

آیا با سارا تماسی داشتی؟

حرف اضافه Between

این حرف اضافه رابطه بین دو یا چند چیز را بیان می کند.

The bond between the two friends was very strong

پیوند بین دو دوست بسیار قوی بود

There is little contact between the two parents

ارتباط کمی بین دو والدین وجود دارد

There is no difference between those two colors

هیچ تفاوتی بین این دو رنگ وجود ندارد

بسیاری از اسم ها حروف اضافه خاصی دارند که معمولاً از آن‌ها پیروی می‌کنند. در جدول زیر، رایج‌ترین آن‌ها را مشاهده می‌کنید:

اسم

حرف اضافه

مثال

age, attempt, point

at 18 is the age at which you are allowed to vote

هجده سالگی سنی است که در آن اجازه رای دادن دارید

Tom is making his third attempt at the world record

تام سومین تلاش خود را برای ثبت رکورد جهانی انجام می دهد

need, reason, responsibility for

What’s the reason for your unhappiness?

دلیل ناراحتی شما چیست؟

Nobody seems to have responsibility for the budget

به نظر می رسد هیچ کس مسئولیتی در قبال بودجه ندارد

changes, differences, increase

in Changes in society have meant that young people leave home earlier

تغییرات در جامعه باعث شده است که جوانان زودتر خانه را ترک کنند

There’s been a steady increase in the value of the euro

ارزش یورو به طور مداوم افزایش یافته است

inquiry, investigation, research into

The police inquiry into the theft continues

تحقیقات پلیس در خصوص سرقت ادامه دارد

She did some research into the causes of back pain

او در مورد علل کمردرد تحقیقاتی انجام داد

cause, example, way

of

This is an example of international collaboration

این یک نمونه از همکاری های بین المللی است

We need to find another way of doing things

ما باید راه دیگری برای انجام کارها پیدا کنیم

approach, reaction, response to

My reaction to it all was to try to forget it

واکنش من به همه اینها تلاش برای فراموش کردنشان بود

Her response to the criticism was very strong

پاسخ او به انتقادات بسیار قوی بود

قوانین کلی حرف اضافه در زبان انگلیسی

برای اشاره به یک جهت، از حروف اضافه to, in, into, on و onto استفاده کنید.

She drove to the store

او به سمت فروشگاه رانندگی کرد

حرف اضافه زمان در انگلیسی

برای اشاره به یک نقطه از زمان، از حروف اضافه in, at و on کمک بگیرید.

از “in” در قسمت‌هایی از روز (نه زمان های خاص)، ماه‌ها، سال‌ها و فصل‌ها استفاده کنید.

The weather is cold in December

در ماه دسامبر هوا سرد است

She was born in 1996

او در سال 1996 متولد شد

لیتک مرتبط: کامل‌ترین لیست ترکیب افعال با حروف اضافه

حرف اضافه at را همراه با اوقات مختلف روز مانند ظهر، شب و نیمه شب به کار برید.

I go to work at 8:00

ساعت 8 به سرکار میرم

He eats lunch at noon

ظهر ناهار می‌خورد

She often goes for a walk at night

او اغلب شب ها به پیاده روی می‌رود

They go to bed at midnight

نیمه شب به رختخواب می‌روند

برای صحبت در مورد روزهای خاصی از هفته از on استفاده نمایید.

I work on Saturdays

من شنبه ها کار می‌کنم

برای اشاره به زمان طولانی، از حروف اضافه for, by, during, from…to, from…until, with و within استفاده کنید.

I have lived in berlin since 2005

من از سال 2005 در برلین زندگی می‌کنم

He will be in Toronto for 3 weeks

او 3 هفته در تورنتو خواهد بود

She will finish her homework by 6:00

او تا ساعت 6:00 تکالیف خود را تمام می‌کند

He works part time during the summer

او در تابستان به صورت نیمه وقت کار می‌کند

I will collect data from January to June

من از ژانویه تا ژوئن داده ها را جمع آوری خواهم کرد

They are in school from August until May

آنها از آگوست تا ماه می در مدرسه هستند

She will graduate within 2 years

او ظرف 2 سال فارغ التحصیل می شود

لینک مرتبط: کالوکیشن های زبان انگلیسی

حرف اضافه مکان

برای اشاره به یک مکان، از حروف اضافه in (در همان نقطه)، at ( مجاورت)، on (سطح) و inside (داخل چیزی) استفاده کنید. برای توضیحات بیشتر درمورد حروف اضافه مکان در انگلیسی کلیک کنید.

They will meet in the lunchroom

آن‌ها در اتاق ناهار ملاقات خواهند کرد

She was waiting at the corner

او در گوشه ای منتظر بود

He left his phone on the bed

گوشی اش را روی تخت گذاشت

Place the pen inside the drawer

خودکار را داخل کشو قرار دهید

برای اشاره به یک شی بالاتر از یک نقطه، از حروف اضافه over و above استفاده کرده و برای اشاره به یک شی پایین‌تر از یک نقطه، از حروف اضافه below, beneath, under و underneath کمک گیرید.

The bird flew over the house

پرنده بر فراز خانه پرواز کرد

The plates were on the shelf above the cups

بشقاب ها در قفسه بالای فنجان ها بودند

Basements are dug below ground

زیرزمین ها در زیر زمین حفر می شوند

There is hard wood beneath the carpet

زیر فرش چوب سختی وجود دارد

The cat is hiding underneath the box

گربه زیر جعبه پنهان شده است

برای اینکه بگویید یک شی در نزدیکی محلی یا نقطه‌ای قرار گرفته است، حروف اضافه by, near, next to, between, among و opposite کاربردی خواهند بود.

لینک مرتبط: 17 کاربرد “حرف اضافه” در زبان انگلیسی

The park is near her house

پارک نزدیک خانه اوست

Park your bike next to the garage

دوچرخه خود را در کنار گاراژ پارک کنید

There is a deer between the two trees

یک آهو بین دو درخت است

The garage is opposite the house

گاراژ روبروی خانه است

برای اشاره مستقیم به یک مکان خاص سه حرف اضافه به کار می‌روند؛ in ( یک ناحیه)، at ( دقیقا در همان نقطه) و on ( در سطح).

They live in the country

در این کشور زندگی می‌کنند. (یک محدوده)

She will find him at the library

او را در کتابخانه پیدا خواهد کرد. (یک مکان مشخص یا نقطه)

There is a lot of dirt on the window

کثیفی زیادی روی پنجره وجود دارد. (یک سطح)

مطالعه کنید: اسامی مرکب انگلیسی

حروف اضافه برای بیان Spatial

برای بیان موقعیت دو مکان یا دو چیز گزینه‌های مخلفی دارید که می‌توانید بسته به موقعیت از آن‌ها استفاده نمایید. لیست حروف اضافه‌ای که می‌توانید در این شرایط استفاده کنید، شامل این مواد می‌شود:

above, across, against, ahead of, along, among, around, behind, below, beneath, beside, between, from, in front of, inside, near, off, out of, through, toward, under, within

The post office is across the street from the grocery store

اداره پست روبروی خواربارفروشی است

The kids are hiding behind the tree

بچه ها پشت درخت پنهان شده اند

Walk toward the garage and then turn left

به سمت گاراژ بروید و سپس به چپ بپیچید

منبع

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا