آمورش

آموزش رایگان [قیدهای مکان انگلیسی] Adverbs of Place+ ویدئو

قیدهای مکان انگلیسی به ما نشان می‌دهند که کار در چه مکانی اتفاق افتاده است. این قیدها باعث تغییر معنی یا اضافه کردن معنی به یک جمله شده و معمولا آن‌ها را پس از فعل اصلی استفاده می‌کنند. قیدهای مکان انگلیسی به سه دسته قیدهای جهت، قیدهای موقعیت و قیدهای مسافت تقسیم بندی می‌شوند. در ادامه با ما همراه باشید تا در کنار هم به بررسی کامل قیدهای مکان انگلیسی بپردازیم. پس از مطالعه کامل این درس، در پایان مقاله فیلم آموزشی قیدهای مکان را مشاهده کنید.

Come and sit here

بیا و اینجا بشین

قید مکان در انگلیسی چیست؟ جای قید مکان در جمله انگلیسی انواع قید مکان انگلیسی قید مکان یا حرف اضافه مثال بیشتر از قید مکان انگلیسی در جمله تمرین قید مکان در انگلیسی

قید مکان در انگلیسی چیست؟

adverbs of place

جای قید مکان در جمله انگلیسی

قیدهای مکان انگلیسی همیشه برای صحبت در مورد مکانی که کار در آن انجام شده، مورد استفاده قرار گرفته و به طور معمول پس از مفعول جمله یا فعل اصلی باید آن را به کار برد.

  • قید مکان را پس از فعل یا پس از جمله نوصیفی قرار دهید.
  • قید مکان پس از قید حالت قرار می‌گیرد.
  • اگر جمله حاوی قید زمان بود، قید مکان قبل از آن استفاده می‌شود.
  • اگر در یک جمله به صورت همزمان قید زمان و قید حالت وجود داشت، قید مکان را بین این دو قرار دهید.

انواع قید مکان انگلیسی

انواع قید مکان

همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد، قیدهای مکان در سه دسته کلی جای می‌گیرند.

لینک مفید: گرامر جمله واره قیدی انگلیسی+ 30 مثال و ویدئو | adverbial clause

  • قید جهت: برای صحبت در مورد جهت حرکت شخصی یا چیزی
قید مکان جمله
up The kite is up there
down The shop is down the road

مغازه در انتهای جاده قرار دارد

around They looked around the park

آن‌ها به اطراف پارک نگاه کردند

north The house is north of here

خانه در شمال اینجا است

south She walked south
او به سمت جنوب رفت
east We’re going east
ما به سمت شرق می‌رویم
west It’s to the west
به طرف غرب است
  • قید مسافت: برای صحبت در مورد دوری یا نزدیکی شی یا شخصی
قید مکان جمله
nearby The beach is nearby
ساحل نزدیک است
far away She lives far away
او خیلی دور زندگی می‌کند.
miles apart The two shopping centers are miles apart
این دو مرکز خرید چندین مایل از هم فاصله دارند
close by The new zoo is close by
باغ وحش جدید نزدیک است
  • قید موقعیت: نشان دادن موقعیت یک شخص یا شی با کمک یک حرف اضافه و نام مکان
قید مکان جمله
above He lives above the shop
بالای مغازه زندگی می‌کند
below We keep the mugs on the shelf below the flowers
ماگ‌‌ها را روی قفسه زیر گل‌ها نگه می‌داریم
in front The hedges are in front of the house
پرچین جلو خانه است
behind There are flowers behind the garden
گل‌هایی در پشت باغ وجود دارند
through The exit is through that door
راه خروج از آن در است
around There are lots of people around
تعداد زیادی از مردم در اطراف هستند
on top Birds sit on top of their nests
پرنده‌ها روی لانه‌های خود می‌نشینند
  • قیدهای مکانی که به where ختم می‌شوند برای بیان مکان حدودی یک جسم مورد استفاده قرار می‌گیرند.
قید مکان جمله
somewhere Her glasses have to be around here somewhere
عینک اون باید یه جایی همین اطراف باشه
nowhere The last marble was nowhere to be found
آخرین سنگ مرمر هیچ جایی یافت نشد
everywhere In the spring, there are flowers everywhere
در بهار، همه جا گل هست
anywhere They gave her permission to go anywhere she wanted to

به او اجازه داده بودند هر جا که دلش می‌خواهد برود

قیدهای مکان انگلیسی

قیدهای مکان انگلیسی

قید مکان یا حرف اضافه

برخی از قیدهای مکان می‌توانند به عنوان حرف اضافه مکان نیز مورد استفاده قرار گیرند. در این حال پس از قید مکان باید یک اسم در جمله آورده شود.

کلمه قید مکان استفاده به عنوان حرف اضافه
around The marble rolled around in my hand
سنگ مرمر در دست من غلتید
I am wearing a necklace around my neck
من یه گردن‌بند روی گردنم پوشیدم
behind There is a beautiful garden behind the house

یک باغ زیبا در پشت خانه وجود دارد

Let’s hide behind the shed

بیا پشت آلونک قایم بشیم

down Mary fell down

مری افتاد

John made his way carefully down the cliff
جان با احتیاط از صخره پایین آمد
in We decided to drop in on Jake

تصمیم گرفتیم که سری به جیک بزنیم

I dropped the letter in the mailbox
من نامه رو توی صندوق پستی انداختم
on We rode on for several more hours

چند ساعتی به راه خود ادامه دادیم

Please put the books on the table

لطفا کتاب‌ها را روی میز بگذارید

over He turned over and went back to sleep

او برگشت و به خواب رفت

I think I will hang the picture over my bed

فکر کنم عکس رو بالای تختم آویزون کنم

مثال بیشتر از قید مکان انگلیسی در جمله

He was standing by the table

کنار میز ایستاده بود

You’ll find it in the cupboard

شما آن را در گنجه خواهید یافت

They used to live nearby

آن‌ها در همین نزدیکی زندگی می‌کردند

Walk past the bank and keep going to the end of the street

از کنار بانک عبور کنید و به انتهای خیابان بروید

It’s difficult to get into the car because the door is so small

سوار شدن به ماشین مشکل است، چون در خیلی کوچک است

They always go abroad for their holidays

آن‌ها همیشه برای تعطیلات به خارج می‌روند

Birmingham is 250 kilometres from London

بیرمنگام در فاصله ۲۵۰ کیلومتری لندن قرار دارد

We live in Birmingham. London is 250 kilometres away

ما در بیرمنگام زندگی می‌کنیم. لندن ۲۵۰ کیلومتر دورتر است

تمرین قید مکان در انگلیسی

برای درک بهتر این مطلب، تمرین‌های زیر را انجام داده و در نهایت پاسخ خود را با پاسخ‌های صحیح چک کنید.

Close the door when you go …

Out

Westward

Lightly

Here

جواب صحیح : Out

Close the door when you go out

وقتی میری بیرون در رو ببند

The cat is hiding ­­­­­­­­­­­­­… the couch

On

Underneath

Somewhere

There

جواب صحیح: Underneath

The cat is hiding underneath the couch

گربه زیر مبل قایم شده است

Will you be starting your plants … or in a greenhouse?

Round

Home

Outside

Around

جواب صحیح : Outside

The ship sailed …. encountering heavy weather along the way

Up

Down

Northwards

Backwards

جواب صحیح: Northwards

The ship sailed northwards, encountering heavy weather along the way

این کشتی به سمت شمال رفت و با آب و هوای سنگین در طول راه مواجه شد

When she saw me, she ran … me

Around

Towards

Through

Forward

پاسخ صحیح Towards

When she saw me, she ran towards me

وقتی مرا دید، به طرف من دوید

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا